Mapa stránok

E-mailová pošta


Kontakty na školu

         Kontakt

Maturita 2018

         EČ a PFIČ maturitných skúšok
                  Harmonogram činností v riadnom termíne EČ a PFIČ MS
                  Maturitný rozpis pre EČ a PFIČ MS
                  Pokyny a informácie pre žiakov
                  Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov
                  Vzory vyplnených odpoveďových hárkov
                  Základné informácie k EČ a PFIČ MS
         Maturitný poriadok
         Maturitný rozpis ÚFIČ
         PČ OZ MS
         Počet prihlásených žiakov
         Termíny MS
         Výsledky MS

Rodičia

         Hodiny a prestávky
         Prijímacie skúšky
         Rodičovská rada + 2% z daní
         Rodičovské združenia
                  Orientačný plán školy
                  Termíny zasadnutí rodičovských združení
         Rozvrh hodín
         Triedy, predmety, krúžky...

Strava


Uchádzači

         Adaptačný kurz
         Deň otvorených dverí
         Informácia o odboroch
         Možnosti ubytovania a stravovania
         Napísali o nás ...
         Prijímacie skúšky

Virtuálna prehliadka školy


Vitajte u nás


Vyhodnocovacie správy


Škola

         Aktivity školy
                  Archív oznamov
                           Súbory
                                    Tlačivá
                           ŠKvP 2017-2018
                  Besedy a semináre
                  Environmentálna a protidrogová výchova
                  Fotoarchív
                           Fotoarchív 2013-2014
                           Fotoarchív 2014-2015
                           Fotoarchív 2015-2016
                           Fotoarchív 2016-2017
                           Fotoarchív 2017-2018
                  Odborná prax
                           Tlačivá
                  Odborné exkurzie
                           Šk.rok 2014-2015
                           Šk.rok 2015-2016
                           Šk.rok 2016-2017
                           ŠK.rok 2017-2018
                  Projekty
                           Domáce
                           Medzinárodná spolupráca
                  Súťaže
                           Ekonomicko – manažérska olympiáda
                           Fotografické súťaže
                                    Inženýrska stavba
                                    Zelený objektív
                           Informatický bobor
                           MATBOJ
                           Matematický klokan
                           Medzinárodná súťaž IG5
                           Mladý rozpočtár
                           Modelovanie 3D
                           Olympiády z cudzích jazykov
                           Pangea
                           REVIT
                           Stredoškolská odborná činnosť - SOČ
                                    Pokyny pre písanie prác SOČ a vlastných projektov
                           Sudoku
                           VELUX
                           Ytong
                           Športové aktivity a súťaže
                  Účelové kurzy
         Dokumenty školy
                  Interné predpisy
                  Legislatíva
                  Vyhodnocovacie správy
                           školský rok 2010/2011
                           školský rok 2011/2012
                           školský rok 2012/2013
                           školský rok 2013/2014
                           školský rok 2014/2015
                           školský rok 2015/2016
                           školský rok 2016/2017
                  Zmluvy a faktúry
                           Voľné pracovné miesta
                           Zmluvy, faktúry a objednávky
                                    2011
                                             Faktúry 2011
                                                      APRÍL
                                                      AUGUST
                                                      DECEMBER
                                                      FEBRUÁR
                                                      JANUÁR
                                                      JÚL
                                                      JÚN
                                                      MÁJ
                                                      MAREC
                                                      NOVEMBER
                                                      OKTÓBER
                                                      SEPTEMBER
                                             Interné Faktúry 2011
                                             Objednávky 2011
                                                      Objednávky 1-20
                                                      Objednávky 21-40
                                                      Objednávky 41-65
                                    2012
                                             Faktúry 2012
                                                      Apríl
                                                      August
                                                      December
                                                      Február
                                                      Január
                                                      Júl
                                                      Jún
                                                      Máj
                                                      Marec
                                                      November
                                                      Október
                                                      September
                                             Objednávky 2012
                                                      Objednávky 01-20
                                                      Objednávky 21-40
                                                      Objednávky 41-60
                                                      Objednávky 61-80
                                                      Objednávky 81-99
                                    2013
                                             Faktúry 2013
                                             Objednávky 2013
                                    2014
                                             Faktúry 2014
                                             Objednávky 2014
                                    2015
                                             Faktúry 2015
                                             Objednávky 2015
                                    2016
                                             Faktúry 2016
                                             Objednávky 2016
                                    2017
                                             Faktúry 2017
                                             Objednávky 2017
                                    Zmluvy
                                             Zmluvy 2016
                                             Zmluvy 2017
                                             Zmluvy 2018
         História školy
         Organizačná schéma
         Predmetové komisie, MZTU
                  Metodické združenie triednych učiteľov
                           Dokumentácia triedneho učiteľa
                           Prilohy k metodickému pokynu na vedenie pedagogickej dokumentácie
                  Predmetové komisie
                           Predmetová komisa spoločenskovedných predmetov
                                    Aktivity PK
                                             Exkurzie
                                             Ostatné aktivity
                                             Prednášky
                                             Prezentácia
                                             Súťaže
                           Predmetová komisia cudzích jazykov
                                    Aktivity PK
                                             Exkurzie
                                             Ostatné aktivity
                                             Prednášky
                                             Prezentácie
                                             Súťaže
                           Predmetová komisia odborných predmetov I.(POS)
                                    Aktivity PK
                                             Odborné exkurzie
                                             Odborné prednášky
                                             Ostatné aktivity
                                             Prezentácia
                                             Súťaže
                           Predmetová komisia odborných predmetov II.(KaDS)
                                    Aktivity PK
                                             Odborné exkurzie
                                             Odborné prednášky
                                             Ostatné aktivity
                                             Prezentácia
                                             Súťaže
                           Predmetová komisia odborných predmetov III.(TIS)
                                    Aktivity PK
                                             Odborné exkurzie
                                             Odborné prednášky
                                             Ostatné aktivity
                                             Prezentácia
                                             Súťaže
                           Predmetová komisia odborných predmetov IV.(GEO)
                                    Aktivity PK
                                             Odborné exkurzie
                                             Odborné prednášky
                                             Prezentácia
                                             Súťaže
                           Predmetová komisia prírodovedných predmetov
                                    Aktivity PK
                                             Exkurzie
                                             Ostatné aktivity
                                             Prednášky
                                             Prezentácie žiakov
                                             Súťaže
                                    Matematické minimum
                                             I. ročník
                                             II. ročník
                                             III. ročník
                                             IV. ročník
                           Predmetová komisia telesnej výchovy
                                    Aktivity PK
                                             Exkurzie
                                             Ostatné aktivity
                                             Prednášky
                                             Prezentácia
                                             Súťaže
         Rada školy
         Tlačivá a žiadosti
         Triedy, predmety, krúžky...
         Vybavenie školy
                  Geodetická technika
         Základné informácie o škole
                  Informácie o škole
                  Orientačný plán školy
                  Prezentácia školy
         Zamestnanci školy
                  Koordinátori špecifických činností
                  Nepedagogickí zamestnanci
                  Pedagogickí zamestnanci
                  Vedenie školy

ŠkVP

         GEODÉZIA
         PRÍLOHY ŠKVP
                  FINANČNÉ VZDELÁVANIE
                           FINANČNÁ AKADÉMIA
                           NŠFG V PODMIENKACH SPŠS ŽILINA
                           SLOVNÍK POJMOV
         STAVITEĽSTVO
         TIS

Žiaci

         Hodiny a prestávky
         IKT na škole
         Komisionálne skúšky
         Rozvrh hodín
                  Rozvrh hodín v školskom roku 2017/2018
         Stužková slávnosť
         Termíny prázdnin
         Triedy, predmety, krúžky...
         Výchovný poradca
                  Informácie pre pedagógov
                  Informácie pre rodičov
                  Kariérový poradca
                  Stop šikanovaniu
                           Rodičia
                           Učitelia
                           Žiaci
                  Stredoškolské štipendiá
                  Základné činnosti a úlohy VP
         Školská knižnica
                  Fotoarchív
                  Zaujímavé podujatia
         Žiacka školská rada

Žiacka knižka


Žiacka knižka

 
 
Kontakty na školu  

Žiacka knižka  
Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Zastupovanie  
Pozrite si aktuálne zastupovania.
Meniny  
Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Frederik/Frederika
Zajtra >> Viktor

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
Meteo