Základné činnosti a úlohy VP
> Žiaci > Výchovný poradca > Základné činnosti a úlohy VP


Základné činnosti:

· poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach

 • výchovy a vzdelávania,
 • profesijnej orientácie,
 • v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti amládeže.

· konzultačná činnosť - zameraná na

 • poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov,
 • poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách,
 • poskytovanie informácií o možnostiach voľby povolania.

· koordinačná činnosť – zameraná na

 • prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti amládež,
 • poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom,
 • sprostredkovanie previazanosti školy s výchovnými poradcami základných škôl Žilinského kraja pri nábore žiakovzákladných škôl na stredné školy.

Celoročné úlohy:

 • vedenie kabinetu výchovného poradenstva (využívanie informačno-komunikačných technológií, zhromažďovanie propagačných materiálov, ...),
 • uskutočňovanie propagačno-osvetovej činnosti prostredníctvom aktuálnychnásteniek, rozhlasu, webstránky školy, ...,
 • organizovanie prednášok a besied so zameraním na kognitívny, sociálny a emocionálny vývin žiakov, prevenciu problémov v prospechu a správaní, rozvoja motivácie k učeniu, rozvoja tvorivosti a tvorivého myslenia,
 • zúčastňovanie sa na gremiálnych poradách vedenia školy, na ktorých sa prijímajú rozhodnutia zhľadiska výchovy, vzdelávania avoľby povolania,
 • sledovanie adaptačného procesu žiakov prvých ročníkov,
 • monitorovanie žiakov sproblémami vo výchove, vzdelávaní avývine osobnosti vspolupráci striednymi učiteľmi, sprostredkovanie pedagogickej diagnostiky, zabezpečenie psychologických služieb ainej odbornej starostlivosti,
 • poskytovanie individuálnych konzultácií študentom a rodičom študentov pri výskyte problémov vo vzdelávacom a výchovnom procese, v závažnejších prípadoch úzko spolupracovať s CPPP,
 • pravidelné monitorovanie talentovaných a nadaných žiakov,
 • zabezpečovanie informačnej aporadenskej služby žiakom a rodičom oaktuálnej problematike voblasti profesijnej orientácie a pomoci pri voľbe povolania,
 • uskutočňovanie administrácie sociálnych štipendií žiakov strednej školy,
 • vedenie predpísanej evidencie ožiakoch,
 • spolupráca s koordinátorom protidrogovej prevencie a centrami výchovnej a psychologickej prevencie pri ochrane študentov pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi,
 • spoluprácaskoordinátorom kultúrnych podujatí pri organizovaní kultúrnych výchovných podujatí pre žiakov,
 • spolupráca so zdravotníkom školy pri organizovaní akcií, zameraných na výchovu krodičovstvu,
 • zúčastňovanie sa na pracovných poradách, metodických stretnutiach, seminároch aškoleniach pre výchovných poradcov a odovzdávanie nových poznatkov ostatným učiteľom,
 • sledovanie centrálneho informačného portálu rezortu školstva www.iedu.sk, ktorý poskytuje informácie pre učiteľov, žiakov, zamestnancov školstva a verejnosť.


 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?