Informácie pre rodičov
> Žiaci > Výchovný poradca > Informácie pre rodičov


Informácie pre rodičov

Problematika násilia aagresivity detí amládeže sa stáva celospoločenským problémom. Včoraz väčšej miere sa vlna násilia dvíha najmä medzi mládežou na školách avekovú hranicu posúva stále nižšie. Agresívne správanie detí je ovplyvňované najmä vonkajším prostredím. Prejavuje sa rôznymi znakmi násilia, pri ktorom ide vždy oobmedzovanie slobody druhého.

Násilie môže byť spôsobované fyzicky ale aj psychicky. Zvládnuť agresívne správanie je veľmi náročné pre pedagógov, ale aj pre rodičov. Vyžaduje si nielen odborné vedomosti aschopnosti, ale najmä empatiu, vnímavosť postrehnúť problém aodvahu ho priznať ariešiť.

Rodičom žiakov sa odporúča, aby si všímali tieto možné príznaky šikanovania:

 • za dieťaťom neprichádzajú domov spolužiaci nebo iní kamaráti,
 • dieťa nemá kamaráta, sktorým by trávilo voľný čas, s ktorým by si telefonovalo apod., nie je pozývané na návštevu k iným deťom,
 • nemá chuť ísť ráno do školy, odkladá odchod z domova, prípadne je na ňom možno pri starostlivom pozorovaní vidieť strach, strata chuti do jedla,
 • nechodí do školy a zo školy najkratšou cestou, prípadne strieda rôzne cesty, prosí o dovoz či odvoz autom, chodí domov zo školy hladné (agresori mu berú desiatu alebo peniaze na desiatu),
 • má nepokojný spánok, kričí zo sna, napr. "nechajte ma!",
 • stráca záujem o učenie a schopnosť sústrediť sa na učenie,
 • je doma smutné či apatické, alebo sa objavujú výkyvy nálad, zmienky o možnej samovražde. odmieta zveriť sa s tým, čo ho trápi,
 • žiada o peniaze, pričom udáva nevierohodné dôvody (napríklad opakovane hovorí, že ich stratilo), prípadne doma kradne peniaze,
 • nápadne často hlási stratu osobných vecí, je neobvykle nečakane agresívne k súrodencom alebo iným deťom, možno prejavuje i zlosť voči rodičom,
 • sťažuje si na neurčité bolesti brucha alebo hlavy, možno ráno zvracia, snaží sa zostať doma. svoje zdravotné ťažkosti môže preháňať, prípadne i simulovať (manipuláciu s teplomerom a pod.),
 • dieťa sa vyhýba dochádzke do školy, zdržuje doma viac, ako malo vo zvyku.

V prípade podozrenia, že na Vašom dieťati sa vykonáva násilie akoukoľvek formou, je dôležité skontaktovať sa striednym učiteľom, výchovnou poradkyňou prípadne svedením školy, ktorí pomôžu riešiť aeliminovať Vaše problémy.


 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?