Informácie pre pedagógov
> Žiaci > Výchovný poradca > Informácie pre pedagógov


Informácie pre pedagógov

Poruchy učenia a integrácia žiakov

Poruchy učenia treba podchytiť včas, aby dieťa v škole netrpelo.

Poruchy učenia postihujúznačnú časť detskej idospelej populácie. Ide oheterogénnu skupinu ťažkostí sčítaním, písaním, pravopisom, smatematikou, prípadne onedostatok organizačných alebo jazykových schopnosti. Aj na našej škole sú žiaci, uktorých boli diagnostikované niektoré zporúch učenia. Sú to žiaci so špeciálno-výchovnovzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP).

Na začiatku školského roku je potrebné, aby sa vyučujúci oboznámili sodporúčaniami avýsledkami vyšetrení, ktoré boli uskutočnené podľa Metodických pokynov na hodnotenie aklasifikáciu žiakov, u ktorých sa tieto poruchy vyskytujú.

Úspešní môžu byť aj dysfunkční ľudia.

Cieľom odborníkov je naučiť školáka s poruchou učenia, aby ju nejakým spôsobom kompenzoval a mohol sa tak ďalej v živote uplatniť.

Ak si dieťa nájde svoj štýl, môže fungovať bez väčších problémov. Pomáhajú mu k tomu aj rôzne pomôcky, dysgrafikom napríklad diktafón, dyskalkulikom matematické tabuľky. Oproti minulosti nastal veľký posun, pretože takéto deti už nie sú odpisované a kategorizované ako slabí žiaci. Hoci je jasné, že napríklad dyskalkulik sa nikdy nestane matematikom, stále mu zostáva dostatok iných možností, kde by mohol byť úspešný. Deti s dysfunkciami sú totiž priemerne až nadpriemerne inteligentné a zvyčajne majú talent pre niektorý iný odbor.

Na trhu práce môžu svoj hendikep kompenzovať inými vlastnosťami, ako sú cieľavedomosť, tvorivosť či zodpovednosť. Ich zamestnávatelia to často veľmi ocenia.

Aké dysfunkcie poznáme?

Dyslexia - porucha schopnosti čítať. Deti nerozlišujú jednotlivé hlásky, zamieňajú si ich a ťažko spájajú do slabík a tie zasa do slov. Spolu s dysgrafiou najrozšírenejšia porucha.

Dysgrafia - porucha schopnosti napodobniť tvary písmen, neschopnosť naučiť sa písať. Písmo môže byť až nečitateľné, žiak nie je schopný si zaznačiť učivo v písomnej podobe.

Dysortografia - porucha schopnosti naučiť sa základné pravidlá pravopisu. Dieťa nepočuje mäkčene, dĺžne, konce slov alebo viet. Nevzťahuje sa na chybné písanie ypsilonu.

Dyskalkúlia - porucha matematických schopností. Žiaci majú problémy s osvojením číselných znakov. Ich počet v poslednom období rastie.

Dysmúzia - nedostatok alebo strata zmyslu pre hudbu.

Dyspraxia - porucha schopnosti naučiť sa vykonávať zložité úkony. Spolu s dysmúziou patrí medzi menej závažné poruchy. Možno hovoriť skôr o menej šikovných deťoch.

Integrovaný žiak

  • je žiak so ŠVVP na základe písomnej žiadosti rodiča a písomného vyjadrenia (odporúčania) zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva.

Proces integrácie:

  • ak má žiak určité problémy a nedostatky v učení, triedny učiteľ a výchovný poradca odporučí rodičovi návštevu špeciálno-pedagogickej poradne
  • na základe diagnostiky školského psychológa a odporučeniach špeciálneho pedagóga, môže rodič podať písomne žiadosť o integráciu svojho dieťaťa riaditeľovi školy
  • ak je žiak evidovaný ako integrovaný, škola mu vypracuje povinnú dokumentáciu a zabezpečí špecifické úpravy organizácie vyučovania podľa odporúčania poradenského zariadenia
  • žiak so švvp s intelektom v norme postupuje podľa učebných osnov a učebných plánov sš
  • pre žiakov so švvp sa pri hodnotení a klasifikácii postupuje podľa metodického materiálu k hodnoteniu a klasifikácii žiakov so švvp na stredných školách
  • maturitná skúška pre žiakov so švvp (integrovaných) - ak je žiakom posledného ročníka sš, podáva do 30. septembra písomnú žiadosť riaditeľovi školy o úpravu maturitnej skúšky. úpravu maturitnej skúšky upravujú vyhlášky mš sr - www.statpedu.sk.


 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?