Metodické združenie triednych učiteľov
> Škola > Predmetové komisie, MZTU > Metodické združenie triednych učiteľovMetodické združenie triednych učiteľov na škole  zriaďuje riaditeľ školy ako svoj  poradný orgán.  Členmi MZTU sú pedagogickí  zamestnanci – triedni učitelia a zastupujúci triedni učitelia, ktorí pôsobia na strednej škole.

Činnosť MZTU sa riadi  plánom práce,  ktorý schvaľuje riaditeľ školy  na školský rok.  Činnosť sa uskutočňuje v čase mimo vyučovania.

Metodické združenie triednych učiteľov plní funkciu organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno-metodickú).

Cieľom činnosti je realizácia účasti    pedagogických     zamestnancov   na    upevňovaní      demokratického  štýlu  riadenia,  ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu  učiteľov, vychovávateľov  a zvyšovaní  úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy.

Člen metodického združenia triednych učiteľov má právo :

·       zúčastňovať sa zasadnutí MZTU  a stretnutí, na ktorých sa riešia odborno-metodické problémy výučby a výchovnej činnosti,

·       vyjadrovať sa  k otázkam výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

·       byť informovaný o zásadných otázkach výchovno-vzdelávacieho rozvoja školy,

·       využívať  podmienky  vytvorené   vedením  školy  na  svoj osobnostný a profesijný rast.

Člen metodického združenia triednych učiteľov má povinnosť:

·       plniť úlohy prijaté na zasadnutí MZTU,

·       plánovite rozvíjať svoj profesijný vývoj.


 

Štatút metodického združenia.doc

 • Dokumentácia triedneho učiteľa
 • Prilohy k metodickému pokynu na vedenie pedagogickej dokumentácie
 •  
   
  Kontakty na školu  

  EDUPAGE  

   

   

  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Erasmus+ / Župné noviny  

              

  Kam po strednej?