Legislatíva
> Škola > Dokumenty školy > LegislatívaZákladná legislatíva týkajúca sa stredného školstva v Slovenskej republike.Dodatok 2 k Zriaďovacej listine.pdf
Metodický pokyn č. 21/2011.pdf
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl - platný od 01.05.2011
Metodický pokyn č.1-2009.pdf
Metodický pokyn odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja č.1-2009 ku organizácii Lyžiarských kurzov na stredných školách
NŠFG - finančná gramotnosť.pdf
príloha č.1 Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl
Pedagogicko organizačné pokyny 2018_2019.pdf
Smernica 107_2015 ŽSK.pdf
S m e r n i c a Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Vyhláška 231_2009 MŠ SR.pdf
Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka.
Vyhláška MŠ SR 282_2009.pdf
Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 o stredných školách.
Vyhláška MŠ SR 318_2008.pdf
Vyhláška MŠ SR o ukončovaní štúdia na stredných školách č. 318/2008.
Vyhláška MŠ_SR_230.pdf
Vyhláška MŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
Vyhláška MŠ_SR_236.pdf
Vyhláška MŠ SR č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte
Vyhláška MŠ_SR_306.pdf
Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe
Vyhláška MŠ_SR_326.pdf
Vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
Zákon 138_2004.pdf
Zákon o správnom konaní (správny poriadok) č.138/2004 Z.z. - úplné znenie zákona č.71/1967 Z.z. o správnom konaní
Zákon 179_2009.pdf
Zákon NR SR č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon 214_2009.pdf
Zákon NR SR č.214/2009 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov (doplnenie zákona 219/1996)
Zákon 215_2004.pdf
Zákon NR SR 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností
Zákon 219_1996.pdf
Zákon NR SR č.219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápjov
Zákon 245_2008.pdf
Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon 282_2008.pdf
Zákon NR SR č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon 300_2008.pdf
Zákon NR SR č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon 377_2004.pdf
Zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon 576_2004.pdf
Zákon NR SR 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Zákon 596_2003.pdf
Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon 597_2003.pdf
Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Zákon 9_2010.pdf
ZÁKON zo 4. decembra 2009 o sťažnostiach
Zákon č 317 z roku 2009 Zz.pdf
Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Zákon č 184 z roku 2009 Zz.pdf
Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave.

 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?