Termíny MS
> Maturita > Termíny MS


Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.


·       Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky( EČ a PFIČ MS) v školskom roku  2018/2019  sa uskutoční v termíne

     12. - 14. marca 2019.

       12. marec 2019 – slovenský jazyk a literatúra

       13. marec 2019 – anglický, nemecký jazyk

       14. marec 2019 -  matematika

·       Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční v termíne

09. až 12. apríla 2019.

·       Opravný termín EČ a PFIČ MS  sa uskutoční v ter

03. až 06. septembra 2019.

·     Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne

02.04. – 04.04. 2019

·       Ústna forma internej časti a teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (ÚFIČ a TČOZ MS) sa uskutoční v termíne

20. mája – 24.mája 2019.

 


 
 
Kontakty na školu  

Žiacka knižka  
Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?  
 
Zastupovanie  
Pozrite si aktuálne zastupovania.
Meteo