Rodičovská rada + 2% z daní
> Rodičia > Rodičovská rada + 2% z daníZákladné informácie o Rodičovskej rade


Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie „SRRZ-RZ pri Strednej priemyselnej škole stavebnej“. Váš dar predstavuje pre nás podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Cieľom občianskeho združenia je:

 • nákup potrebnej počítačovej techniky,
 • zakúpenie licencií na grafické programy používané na odborných predmetoch,
 • na nákup moderných učebných pomôcok, modernej didaktickej techniky a odbornej literatúry,
 • na neustále zvyšovanie úrovne vzdelávania a zlepšovania podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

AKO POSTUPOVAŤ, AK SA ROZHODNETE DAROVAŤ NÁM 2%  ZO SVOJICH DANÍ Z PRÍJMU: 

a) Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 • požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 • z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
 • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Tlačivo je zverejnené na webovom sídle školy.
 • Potvrdenie o zaplatení dane a vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane v prospech občianskeho združenia „SRRZ-RZ pri Strednej priemyselnej škole stavebnej“ doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo škola zabezpečí doručenie na daňový úrad, ak obe tlačivá odovzdáte triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa do 26. apríla 2021.
 • V prípade pretrvávajúceho dištančného vzdelávania môžete podklady zaslať na adresu školy do 26. apríla 2021 a škola sa postará o ich distribúciu na daňový úrad. Adresa školy je: SPŠS, Veľká okružná 25, 010 01 Žilina.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie získate od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

b) Podávate si daňové priznanie sami?

 • vyplňte daňové priznanie
 • vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 eurá.
 • v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa. 

Údaje ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:          SRRZ-RZ pri Strednej priemyselnej škole stavebnej 
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:        Veľká okružná 1311/25, 010 01 Žilina
Právna forma:                                   občianske združenie
Identifikačné číslo IČO:                  173196170468

 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

c) Postup pre právnické osoby

 • riadne vyplňte daňové priznanie
 • vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 EUR).
 • v daňovom priznaní pre právnické osoby je už uvedená kolónka na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa (IV. časť priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:                SRRZ-RZ pri Strednej priemyselnej škole stavebnej 
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:              Veľká okružná 1311/25, 010 01 Žilina
Právna forma:                                         občianske združenie
Identifikačné číslo IČO:                        173196170468

 • pokiaľ ste si vybrali viacerých prijímateľov, vložte do daňového priznania prílohu.
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • povinnou prílohou pri poukázaní 3% z dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Škola ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli občianskemu združeniu pre pomoc SPŠS a zároveň ďakuje všetkým rodičom, absolventom a sympatizantom školy, ktorí poukážu finančnú čiastku vo výške 2% z dane z príjmu na účet občianskeho združenia.

 

 Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 


 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?