Stavovské a profesijné organizácie
> Škola > Poradné orgány školy > Stavovské a profesijné organizácie


Stavovské organizácie a profesijné organizácie

SPŠS spolupracuje  so zástupcami zamestnávateľov, profesijnými organizáciami, združeniami, hospodárskymi komorami a regionálnym úradom práce.

 Stavovské a profesijné organizácie vypracúvajú plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, predkladajú požiadavky trhu práce na kvalifikovanú pracovnú silu, pripravujú podklady na určenie  požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce, podieľajú sa na tvorbe profilu absolventov odborného vzdelávania, požadovaných  vedomostí, zručností a pracovných návykov,  normatívu priestorovej, materiálnej  a prístrojovej vybavenosti, vyjadrujú sa k obsahu odbornej zložky maturitnej skúšky, podieľajú sa na tvorbe učebníc, učebných pomôcok a učebných textov, zabezpečujú odborníka z praxe za účelom ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov a spolupracujú pri tvorbe školského vzdelávacieho programu.


 

Zoznam zamestnávateľov, stavovských organizácií a profesionálnych organizácií

 

Škola má vďaka svojim aktivitám už viac rokov veľmi dobrý kontakt s dôležitými sociálnymi partnermi:

 

Technický a skúšobný Ústav stavebný Žilina

Stavebná fakulta ŽU ( naši žiaci niektoré predmety a cvičenia absolvujú v laboratóriách fakulty, pod vedením vysokoškolských učiteľov),

SF STU Bratislava, PEDAS ŽU ( oblasť ďalšieho nadväzného štúdia),

Správa katastra Žilina,

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

Geodézia a.s.

GEOTEAM s.r.o. Bratislava,

Komora geodetov a kartografov SR,

Firma A.SICE Prešov,

Firma PROMA Žilina, (odborné exkurzie)

Firma BRAMAC, Schiedel, Kontrakting, (realizácia odborných prednášok pre žiakov),

Poľnohospodárske stavby Žilina (odborná prax žiakov 2. ročníka),

STAVBAU Žilina (odborná prax žiakov 2.ročníka),

Doprastav Žilina,

Váhostav – SK, a.s.

Dopravoprojekt, pracovisko Žilina

Žilinské komunikácie, a.s.

Železničné staviteľstvo Bratislava, spol. s r.o. pracovisko Žilina

Cestné stavby, spol. s r.o.

Slovenská správa ciest

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava, pracovisko Žilina

ZIPP – Rajec (odborné exkurzie )

CISS Martin, s r.o.

SkyBau, s r.o. ( realizácia odborných exkurzii na stavby)

GEOCONSULT, s.r.o.

STAPPS

BETON RACIO, s r.o.

Keramika Soukup SR

HERZ, s.r.o.

DAMIT, s.r.o.

BCI, a.s.

SIKA Slovensko, s r.o.

INGS, s r.o.

OMOSS, s

Slovpanel, a.s.

PeHaeS, s.r.o.

ZAPA – betonáreň,

XELLA – Zemianske Kostoľany (odborné exkurzie),

Drevodom Rajec (odborné exkurzie)

Prefa Sučany ( odborné exkurzie),

Holcim, Lietavská Lúčka (odborné exkurzie)

Rbr – betón (odborné exkurzie)

Firma Bentley Systems Praha ( spoločnosť poskytla v rámci akademického programu BE Carees programové vybavenie  pre celú učebňu výpočtovej techniky. Súčasťou podpory boli aj školenia vyučujúcich k využívaniu a výučbe programov MicroStation V8 a Bentley InRoads, ktoré zadarmo poskytol lokálny autorizovaný partner spoločnosť INGS s.r.o. v rámci špecializácie dopravné staviteľstvo a do vyučovania bola zavedená moderná technológia pre projektovanie ciest a diaľnic).

 

Konkrétne návrhy spolupráce so sociálnymi partnermi

 

Pre ŠkVP navrhujeme tieto konkrétne oblasti spolupráce:

·         spoločné informačné akcie, prezentácia firiem (poukázanie na ich prednosti v konkurencií ostatných)  aj  pre žiakov základných škôl a ich rodičov , s cieľom informovať ich o perspektívnych stavebných odboroch a uplatneniu absolventov ( v tejto propagácií  priamo medzi žiakmi vidíme ešte rezervy firiem),

·         usporiadanie spoločných akcií zameraných na predstavenie nových stavebných materiálov,  technológií a technických zariadení,

·         spoločné jednanie s cieľom definovať a upravovať cieľové odborné kompetencie absolventa,

·         vzájomná spolupráca a partnerstvo v rôznych projektoch EÚ a SR,

·         stáže pre učiteľov odborných predmetov vo firmách, podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov,

·         vydávanie spoločných učebníc a firemných skrípt,

·         zaistenie odbornej praxe žiakov vo firmách v reálnom prostredí,

·         umožnenie prístupu sociálnych partnerov do školy s cieľom ponuky perspektívneho zamestnania, zverejnenie týchto ponúk na www stránkach školy,

·         spolupráca firiem so školou a s konkrétnymi žiakmi pri zadaní, konzultáciách a záverečnom vyhodnotení žiackych projektov,

·         účasť odborníkov z praxe na maturitných skúškach (okrem iného sa zvýši prestíž tejto skúšky a na druhej strane budú mať zástupcovia sociálnych partnerov lepšiu predstavu  o absolventoch a o tom, čo môžu od nich v praxi, respektíve pri ďalšom štúdiu požadovať),

·         podpora odborného vyučovania – zapožičanie alebo darovanie odborných pomôcok, prístrojov a najnovších grafických CAD programov, na ktorých bude prebiehať vyučovanie,

·         prednášková a konzultačná činnosť sociálnych partnerov pre školu,

·         spoločný postup školy a sociálnych partnerov v rôznych poradných orgánoch s cieľom posilniť postavenie absolventov odborných škôl,

·         aktívne zapájanie zamestnávateľov a  predstaviteľov významných podnikov a firiem do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvíjanie  záujmového vzdelávania  a  skvalitňovania výchovno – vzdelávacieho procesu ( odborná prax,  prednášky, besedy, súťaže, sprostredkovanie rôznych exkurzii, výstav, poskytovanie škole študijných textov, ktoré suplujú nedostatok učebníc, poskytovanie odbornej literatúry, aktuálnych informácií o zmenách a vývoji nových technológií, materiálno – technické zabezpečenie vyučovania),

·         účasť zástupcov zamestnávateľov na zasadnutiach Rady školy, pracovných poradách,

·         zintenzívniť spoluprácu partnerov z radov podnikateľov, ktorí majú svoje deti umiestnené v našej škole ( predpokladáme u nich zvýšený záujem o spoluprácu so školou),

·         spolupracovať so zriaďovateľom na koncepcii rozvoja našej školy a politiky zamestnanosti v Žilinskom kraji v oblasti stavebníctva,

·         pokračovať v bližšej  spolupráci s hlavným architektom mesta Žilina (územné plánovanie a koncepčný rozvoj mesta ) a s vedúcim Odboru stavebného a životného prostredia mestského úradu v Žiline ,

·         pokračovať v konzultáciách so Stavebnou fakultou ŽU a  ujasniť si, aký rozsah vedomostí vyžaduje vysoká škola od svojich študentov pri nástupe do prvého ročníka.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
Kontakty na školu  
Žiacka knižka  
Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
SoliCAD, s.r.o.  
Zastupovanie  
Pozrite si aktuálne zastupovania.
Meniny  
Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Kvetoslava
Zajtra >> Aurel

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
Meteo  
Myšlienky  
Zamilovaný človek je nadšený svitaním, pretože sa mu spolu s prebúdzaním vracia jeho láska.
 
SAINT-EXUPÉRY