Výchovný poradca
> Žiaci > Výchovný poradca


"Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš sám"

 Výchovný poradca popri svojej pedagogickej činnosti plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie, prevencie problémového a delikventného vývinu mládeže, sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež a poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy a zákonným zástupcom žiakov.

 

Kontakty:

Výchovná poradkyňa: RNDr. Jaroslava Frťalová

E-mail: frtalova@spssza.sk

Telefón: 041/5621331

Konzultačné hodiny: utorok 8.50 – 10.45

Individuálne konzultácie po vzájomnej dohode. (v budove školy na prízemí vľavo)

 

Hlavný cieľ činnosti:

• poskytnúť každému žiakovi komplex individuálneho poradenstva, návrhov riešení a možnosť voľby.

 

Čiastkové ciele:

• zvyšovať profesijné kompetencie,

• poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom,

• poskytovať poradenskú činnosť triednym učiteľom,

• monitorovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

• zabezpečovať administráciu sociálnych štipendií,

• spolupracovať so školskými poradenskými zariadeniami,

• rozvíjať pozitívne medziľudské vzťahy medzi žiakmi školy,

• zabezpečovať komplexnú poradenskú službu a informácie z oblasti kariérového poradenstva pre žiakov školy.

  

"Nevieme, aké problémy nám budúcnosť prinesie ... Takže najlepší spôsob, ako sa na budúcnosť pripraviť, je naučiť sa riešiť problémy dnes ...".

C. Rogers


 


 • Informácie pre pedagógov
 • Informácie pre rodičov
 • Základné činnosti a úlohy VP
 • Kariérový poradca
 • Stredoškolské štipendiá
 • Stop šikanovaniu
 •  
   
  Kontakty na školu  

  Žiacka knižka  
  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Zastupovanie  
  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Meniny  
  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Frederik/Frederika
  Zajtra >> Viktor

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  Meteo