Výchovný poradca
> Žiaci > Výchovný poradca


"Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš sám"

 Výchovný poradca popri svojej pedagogickej činnosti plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie, prevencie problémového a delikventného vývinu mládeže, sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež a poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy a zákonným zástupcom žiakov.

 

Kontakty:

Výchovná poradkyňa: RNDr. Jaroslava Frťalová

E-mail: frtalova@spssza.sk

Telefón: 041/5621331

Konzultačné hodiny: utorok 8.50 – 10.45

Individuálne konzultácie po vzájomnej dohode. (v budove školy na prízemí vľavo)

 

Hlavný cieľ činnosti:

• poskytnúť každému žiakovi komplex individuálneho poradenstva, návrhov riešení a možnosť voľby.

 

Čiastkové ciele:

• zvyšovať profesijné kompetencie,

• poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom,

• poskytovať poradenskú činnosť triednym učiteľom,

• monitorovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

• zabezpečovať administráciu sociálnych štipendií,

• spolupracovať so školskými poradenskými zariadeniami,

• rozvíjať pozitívne medziľudské vzťahy medzi žiakmi školy,

• zabezpečovať komplexnú poradenskú službu a informácie z oblasti kariérového poradenstva pre žiakov školy.

  

"Nevieme, aké problémy nám budúcnosť prinesie ... Takže najlepší spôsob, ako sa na budúcnosť pripraviť, je naučiť sa riešiť problémy dnes ...".

C. Rogers


 

Tiesňová linka 112.pdf

 • Informácie pre pedagógov
 • Informácie pre rodičov
 • Základné činnosti a úlohy VP
 • Kariérový poradca
 • Stredoškolské štipendiá
 • Stop šikanovaniu
 •  
   
  Kontakty na školu  

  EDUPAGE  

   

   

  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Erasmus+ / Župné noviny  

              

  Kam po strednej?