Žiacka školská rada
> Žiaci > Žiacka školská rada


Žiacka školská rada (ŽŠR) je orgán, ktorý zastupuje všetkých žiakov školy.

Na jednotlivých zasadaniach sú žiaci zastúpení svojimi predsedami tried, ktorých si sami zvolili.

Riešia a pripomienkujú problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom.

Riadi sa plánom činnosti, ktorý je súčasťou ročného plánu školy.

V priebehu školského roka sa zaoberajú touto činnosťou: 

  • aktuálne dianie v škole, informácie o aktivitách škol,
  • využitie mimovyučovacieho času (kurzy, exkurzie),
  • reprezentácia školy v súťažiach, olympiádách,
  • spolupodieľa sa na vytváraní pozitívnej klímy v škole,
  • pripomienkovanie dodatkov k školskému poriadku,
  • predsedovia tried 1. ročníka sa oboznamujú s činnosťou ŽŠR a so schránkou dôvery,
  • ŽŠR sa  podieľa na dôstojnej príprave imatrikulácie pre žiakov 1. ročníka,
  • žiaci sa oboznamujú s možnosťami štúdia na VŠ, s ponukami zamestnania,
  • analyzovanie pozitív a negatív vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

Štatút ŽŠR


predsedníčka ŽŠR: Aneta Vrabcová, 2018vrabcovaaneta@spssza.sk
zastúpenie ŽŠR v Krajskom stredoškolskom parlamente: Aneta Vrabcová, Samo Šoška


 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?