Žiacka školská rada
> Žiaci > Žiacka školská rada
Žiacka školská rada (ŽR) je orgán, ktorý zastupuje všetkých žiakov školy.

Na jednotlivých zasadaniach sú žiaci zastúpení svojimi predsedami tried, ktorých si sami zvolili.

Riešia  a pripomienkujú  problémy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom.

Riadi sa plánom činnosti, ktorý je súčasťou ročného plánu školy.

V priebehu školského roka  sa   zaoberajú  touto činnosťou

  • aktuálne dianie v škole, informácie o aktivitách škol
  • spokojnosť s prácou učiteľov, s hodnotením a klasifikáciou,
  • využitie mimovyučovacieho času ( kurzy, exkurzie),
  • reprezentácia školy v súťažiach, olympiádach
  • oboznámenie žiakov s podmienkami poberania sociálneho štipendia,
  • schvaľovanie dodatkov  k školskému poriadku,
  • predsedovia tried 1. ročníka sa  oboznamujú  s činnosťou ŽR a so schránkou dôvery,
  • ŽR sa  podieľajú  na dôstojnej príprave imatrikulácie pre žiakov 1. ročníka,
  • žiaci sa  oboznamujú   s možnosťami  štúdia na VŠ, s ponukami  zamestnania,
  • analyzovanie pozitív a negatív vo výchovno-vzdelávacom procese.

WWW stránka žiackej školskej rady 

 

Štatút ŽŠR

Pracujeme na novej webstránke žiackej školskej rady

kliknite sem

Mladí bez nenávisti.pdf
ŠKOLENIE ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD JASNÁ.pdf

 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?