Koordinátori špecifických činností
> Škola > Zamestnanci školy > Koordinátori špecifických činností


KOORDINÁTORI ŠPECIFICKÝCH ČINNOSTÍ  2019/2020

(§ 33 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.)

P. č.

PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC

MENO A PRIEZVISKO

1.

výchovná poradkyňa

RNDr. Jaroslava Frťalová

2.

kariérová poradkyňa

RNDr. Jaroslava Frťalová

3.

vedúca predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov (slovenský jazyk a predmety vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ a „Človek a spoločnosť“)

Mgr. Katarína Mihová

4.

vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov

(predmety vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“)

Ing. Daria Mandáková

5.

Vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov (predmety vzdelávacej oblasti „Život apríroda“ aMatematika a práca sinformáciami“

RNDr. Miroslava Sobčáková

6.

vedúci predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy (vzdelávacia oblasť „Zdravie a pohyb“)

Mgr. Dušan Kuric

7.

vedúca predmetovej komisie odborných predmetov I. (predmety vyučované vodbore staviteľstvo – pozemné staviteľstvo)

Ing. Dagmar Vankušová

8.

vedúca predmetovej komisie odborných predmetov II. (predmety vyučované vodbornom zameraní dopravné staviteľstvo)

Ing. Božena Kypusová

9.

vedúca predmetovej komisie odborných predmetov III.

(predmety vyučované vodbore geodézia, kartografia a kataster)

Ing. Petra Šutariková

10.

vedúci predmetovej komisie odborných predmetov IV.

(ekonomika a predmety vyučované vodbore technické a informatické služby vstavebníctve)

Ing. Lukáš Játy, PhD.

11.

vedúca predmetovej komisie odborných predmetov V. (predmety architektúra, interiérová tvorba, odborné kreslenie,...)

Ing. Eva Kucharová

12.

koordinátor informatizácie

Mgr. Martin Dubec

13.

vedúca metodického združenia triednych učiteľov

RNDr. Jaroslava Frťalová

14.

koordinátorka maturitnej skúšky

Ing. Alena Okániková

15.

koordinátorka prevencie sociálno - patologických javov

PhDr. Zuzana Čičmancová

16.

koordinátorka pre finančné vzdelávanie

Ing. Ľubica Gašperáková

17.

koordinátorka pre čitateľskú gramotnosť

Mgr. Viera Sabová

18.

koordinátor prevencie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pri vyučovaní

Ing. Jozef Bullo

19.

koordinátor prevencie požiarnej ochrany

Ing. Viliam Klabník

20.

koordinátor civilnej ochrany

Mgr. Lvončík Martin

21.

koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr. Maroš Bolo

22.

koordinátor žiackej školskej rady

Mgr. Maroš Bolo

23.

koordinátor webovej stránky školy

Ing. Jozef Dudoň

24.

koordinátorka výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

RNDr. Jaroslava Frťalová

25.

koordinátorka informatizácie pedagogickej dokumentácie

Ing. Eva Makovníková

26.

koordinátorka výchovy kmaterstvu arodičovstvu, zdravotníčka školy

PhDr. Jana Lacináková

27.

koordinátori odbornej praxe

Ing. Zdena Kavecká – 1.ročník

Ing. Viliam Balko – 2.a 3.ročník

28.

koordinátor stredoškolskej odbornej činnosti

Ing. Viliam Wesserle

29.

koordinátorka spolupráce s Radou rodičov pri SPŠS Žilina

Mgr. Katarína Mihová

30.

koordinátorka IKT (ploter)

Ing. Monika Baluchová

 

 


 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?