Environmentálna a protidrogová výchova
> Škola > Aktivity školy > Environmentálna a protidrogová výchova


Environmentálna výchova

 

Jej cieľom je budovanie environmentálneho vedomia u žiakov školy - rozvíjanie vedomostí a poznatkov žiakov o životnom prostredí, o problémoch životného prostredia; osvojenie si zručností, ktoré umožňujú žiakom správnym spôsobom riešiť problémy týkajúce sa životného prostredia; formovanie environmentálneho povedomia a pozitívneho postoja žiakov k životnému prostrediu prostredníctvom týchto aktivít školy:

  • nadobúdanie environmentálneho vedomia žiakov (v každom vyučovacom predmete a na triednických hodinách rozvíjame kognitívny a afektívny aspekt vzťahu k svojmu životnému prostrediu),
  • príležitostne si zapožičiavame umelecké diela putovných environmentálne zameraných výstav,
  • organizujeme environmentálne prednášky v spolupráci s občianskymi združeniami zaoberajúcimi sa životným prostredím,
  • v spolupráci s Mestským úradom v Žiline, Odborom životného prostredia prispievame k zlepšeniu životného prostredia mesta Žilina pri čistení vybraných lokalít mesta,
  • v škole triedime papier a PET fľaše – každoročne organizujme súťaž v zbere papiera,
  • pravidelne upravujeme areál školy (udržujeme čistotu a zveľaďujeme životné prostredie aktívnou pracovnou činnosťou žiakov v školskom prostredí a staráme sa o zeleň v školskej záhrade),
  • aktualizujeme nástenku environmentálnej výchovy,
  • pravidelne sa zúčastňujeme podujatí Ekotopfilm, Ekoplagát a DOD Slovenskej agentúry životného prostredia,
  • pravidelne sa zúčastňujeme podujatí VÚC zameraných na životné prostredie, najmä pri príležitosti Dňa vody a Dňa Zeme,
  • zapájame žiakov do environmentálnych súťaží – Korešpondenčná škola ekológie Prešovskej univerzity, Korešpondenčná škola ekológie OZ Tatry, Zelený svet, a i.

Správy z aktivít:

Prevencia sociálno - patologických javov mládeže

Plán prevencie drogových závislostí na SPŠ stavebnej je vypracovaný v súlade s požiadavkami a usmerneniami Národného programu boja proti drogám a s tým súvisiacimi úlohami, ktoré určilo MŠ SR pre všetky základné a stredné školy. Jeho zostavenie vychádza z monitoringu a pedagogickej diagnostiky správania žiakov v školskom prostredí za predchádzajúce obdobie.

Výchovné pôsobenie na škole je  zamerané na ponúknutie alternatívnych aktivít pre žiakov najmä z oblasti kultúry, sociálnej práce, mravnej a estetickej výchovy a športu. V rôznej miere sa na tomto pôsobení podieľajú vedenie školy, vedúca metodického združenia triednych učiteľov, výchovná poradkyňa, koordinátor protidrogovej prevencie, triedni učitelia a učitelia občianskej náuky a etiky.

Súčasťou programu je úzka spolupráca so špecializovanými pracoviskami a využívanie odborníkov, ktorí sa zaoberajú danou problematikou.

Škola na rodičovských združeniach informuje rodičov, aby boli sami schopní rozpoznať prvotné skúsenosti svojich detí v oblasti návykových látok a šikanovania

V súvislosti s prevenciou drogových závislostí  na škole má SPŠS už niekoľko rokov rozpracovaný nasledovný program: 

· v 1. ročníku sa zameriavame predovšetkým na poskytovanie informácií o trestno-právnej zodpovednosti mladistvých a informovanie o dôsledkoch sociálno-patologických javov  (návšteva Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke, besedy s príslušníkmi MP), motivácia k dobrému zvládnutiu štúdia na SŠ – v rámci adaptačného kurzu beseda so SCSPPZA – efektívne učenie,

· v 2. ročníku je pozornosť zameraná predovšetkým na problematiku súvislostí medzi drogovou závislosťou a kriminalitou mladistvých (sú realizované prednášky v spolupráci so SCSPPZA –projekt Prevencia FAS/FASD – Neurobehaviorálny prístup k vývinu mozgu)

· v 3. a 4. ročníku je pozornosť venovaná v spolupráci s výchovnou poradkyňou, prípadne so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, hlavne práci so žiakmi, ktorí experimentujú s drogami, prípadne sa u nich tieto náznaky objavujú, tiež organizujeme stretnutia zamerané na nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi.

Pre všetky ročníky sú počas školského roka organizované aj Ďalšie podujatia, podľa aktuálnych ponúk výchovných a vzdelávacích organizácií a združení pôsobiacich v rámci ŽSK.

             Forma práce koordinátora prevencie je založená najmä preventívnych aktivitách: na vyhľadávaní mimoškolských aktivít a spolupracovníkov z rôznych oblastí, ktorí môžu študentom poskytnúť a ukázať nové a zaujímavé formy využitia času, prípadne usmerniť pri hľadaní hodnôt. Konkrétne formy týchto aktivít sa prejavujú pri príprave kultúrnych podujatí, konaných v rámci školy, ako sú imatrikulácie, rôzne výročia a pamätné dni, zapájanie žiakov do rôznych  sociálnych aktivít.

Počas školského roka plní koordinátor prevencie drogových závislostí úlohy poradcu v otázkach prevencie pred drogovými závislosťami, poskytuje informácie o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení, monitoruje situáciu v triedach a na škole, spolupracuje s výchovným poradcom, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov.

 

Deň zdravého ovzdušia.pdf
Dni nádeje 2018.pdf
ČERVENÉ STUŽKY 2018.pdf
ČERVENÉ STUŽKY 2019.pdf
Červené stužky 2017.pdf
Enviro informačný deň 2020.pdf

 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?