Odborná prax
> Škola > Aktivity školy > Odborná prax

Odborná prax

 

Odborná prax prispieva hlavne k rozvoju sociálnych, komunikatívnych a personálnych kompetencií žiakov a k realizácií prierezovej témy Človek a svet práce.

Súčasťou odbornej praxe sú tieto témy:

·          podstata a formy podnikania, pracovnoprávne vzťahy, požiadavky zamestnávateľov na pracovníkov a absolventov škôl,

·          osobná prezentácia, pracovný životopis, pracovné hodnotenie, osobné portfólio,

·          trh práce, jeho ukazovatele, vývojové trendy.

Osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností sa realizuje týmito formami:

·          cvičenia,

·          učebná prax,

·          odborná prax

V rámci učebnej a odbornej praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti z oblasti konkrétnych technických prevedení a ich využívania. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Učebná prax sa realizuje v týchto predmetoch:

o    prax v 2. alebo 3. ročníku s celkovou týždennou dotáciou 3 h

o    konštrukčné cvičenia v 1. až 4. ročníku,

o    čiastočne v predmetoch stavebné konštrukcie, stavebná prevádzka, ekonomika, stavebná mechanika, geodézia.

Učebná prax predmetu prax je realizovaná  v priestoroch areálu školy a v spolupráci so sociálnymi partnermi priamo v stavebných firmách a firmách, ktoré so stavebníctvom a prácami s nimi súvisiacimi sa zaoberajú. Žiak je vedený pedagogickým zamestnancom školy.

Učebná prax predmetu geodézia je realizovaná trojdenným sústredeným meraním v rozsahu

8 hodín v 3. ročníku počas kurzu na Ochranu človeka a zdravia. Cieľom merania je zopakovať a spojiť precvičené čiastkové úlohy z jednotlivých vyučovacích hodín (v dvoch ucelených celkoch). Jeden celok tvorí nivelácia a druhý ucelený celok tvorí vytyčovanie.

V precvičovaných úlohách je zahrnuté všetko podstatné , s čím sa žiaci stretnú v praxi a čo budú v stavebnej praxi z pohľadu geodézie využívať.

 

Súvislá odborná prax je sústredená do 2. a 3. ročníka v období maturitných skúšok v celkovom rozsahu 10 pracovných dní.

 V 2. ročníku je žiak hodnotený v rámci predmetu prax, v 3. ročníku v rámci predmetu konštrukčné cvičenie. Minimálne 160 hodín je povinne realizovaných na pracoviskách fyzických alebo právnických osôb, ktoré majú oprávnenie v činnostiach súvisiacich s daným odborom.

Súvislú odbornú prax si žiaci zabezpečujú sami a škola im na základe podpísanej zmluvy, kde sú presne určené podmienky pre vykonávanie tejto praxe, umožní vykonávanie praxe vo firme vybranej žiakom.

Pokiaľ nie je možné prax zaistiť prostredníctvom sociálnych partnerov, zabezpečí ju škola vo svojich priestoroch a pomocou svojich pedagogických zamestnancov.

Vzťahy medzi školou a organizáciou, v ktorej sa prax uskutočňuje, sú zaistené Dohodou o zabezpečení odbornej praxe.

Väčšina žiakov pracuje v Žilinskom kraji, časť žiakov v Trenčianskom kraji, Trnavskom kraji, Prešovskom kraji, ďalší pracujú v rôznych miestach Slovenska a tiež aj Českej republiky.

Miesto praxe vyplývalo hlavne z toho, či si ho hľadali v mieste bydliska alebo prax absolvovali  u svojich rodinných príslušníkov a známych, ktorí podnikajú na území celej SR alebo ČR.

Dohodu o zabezpečení odbornej praxe každého žiaka schvaľuje  riaditeľ školy.

O priebehu praxe si vedú podrobné záznamy v stavebnom denníku, do ktorého si zaznamenávajú každodennú pracovnú činnosť. Po skončení praxe žiak denník odovzdá triednemu učiteľovi.

 

Žiaci odboru staviteľstvo vykonávajú odbornú prax vo firmách, na stavebných úradoch alebo u živnostníkov, ktorí majú v náplni činnosti stavebnú činnosť a túto činnosť aj vykonávajú.

Žiaci 2. ročníka túto prax vykonávajú na pozícií stavebný robotník. Vykonávajú odborné stavebné práce betonárske, murárske, železiarske, lešenárske, debniace a práce TZB (inštalatérske, izolačné, kúrenárske a pod.) Žiaci si precvičujú manuálne schopnosti, sledujú technologické postupy stavebných prác, precvičujú si činnosti technikov v stavebnej výrobe a prípravu stavieb.

Žiaci 3. ročníka  prax vykonávajú na pozíciách ako pomocní asistenti majstra alebo stavbyvedúceho, v projektovej príprave stavieb, pri rozpočtovaní stavebných prác. zoznamujú sa s povinnosťami majstra a stavbyvedúceho pri realizácií stavby.

Zoznamujú sa s priebehom projektových prác a v rámci možností sa podieľajú na príprave konkrétnej projektovej dokumentácie.

Priamo v praxi vidia pracovné náplne a sledujú plnenie si pracovných povinností a úloh zamestnancov. Majú možnosť porovnať teóriu a prax.

Žiaci 3. ročníka odborného zamerania ochrana pred požiarmi prax vykonávajú u požiarnych útvarov alebo vo firmách , ktorých činnosť súvisí s požiarnou ochranou.

Žiaci odboru geodézia, kartografia a kataster  vykonávajú odbornú prax vo firmách, na stavebných úradoch alebo u živnostníkov, ktorí majú v náplni práce geodetickú činnosť a túto činnosť aj vykonávajú. Činnosť sa týka mapovania, vytyčovania, zobrazovania a úloh spojených so správou katastra.

Žiaci 2. a 3. ročníka  prax vykonávajú na pozíciách ako figuranti, asistenti zodpovedného vedúceho pri meraní alebo spracovaní geodetických prác.

Žiaci odboru technické a informatické služby v stavebníctve vykonávajú odbornú prax vo firmách, na stavebných úradoch alebo u živnostníkov, ktorí majú v náplni práce stavebnú činnosť a túto činnosť aj vykonávajú. Činnosť zamerania sa týka pozemného staviteľstva, dopravného staviteľstva alebo inžinierskych stavieb. Žiaci 3. ročníka môžu prax vykonávať aj u iných firiem, ktorých náplň nesúvisí so stavebníctvom. Náplň práce však musí odpovedať ich študijnému zameraniu.

Žiaci 2. ročníka prax vykonávajú na pozícií stavebný robotník. Vykonávajú odborné stavebné práce betonárske, murárske, železiarske, lešenárske, debniace a práce TZB (inštalatérske, izolačné, kúrenárske a pod.).

Žiaci 3. ročníka praxujú na pozícií ako pomocní asistenti pri rozpočtovaní stavebných prác, na ekonomickom úseku, prípadne ako pomocní asistenti majstra alebo stavbyvedúceho, v projektovej príprave stavieb.


 • Tlačivá
 •  
   
  Kontakty na školu  
  Žiacka knižka  
  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  SoliCAD, s.r.o.  
  Fotogaléria  
  Zastupovanie  
  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Meniny  
  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Sláva/Slávka
  Zajtra >> Judita

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  Meteo  
  Myšlienky  
  Dnes sme takí vzdelaní, že nás už nič neprekvapí - okrem šťastného manželstva.
   
  WILDE