Environmentálna výchova
> Žiaci > Aktivity školy > Environmentálna výchova


Regionálna výchova

 

Jej cieľom je pomôcť žiakom uvedomovať si prírodné krásy a historické pamätihodnosti svojho regiónu za účelom pestovania úcty k svojej vlasti, kraju i k sebe samému.

Historické pamätihodnosti regiónu – realizujeme návštevy historických  a kultúrnych pamiatok

 ( kostolov, kaštieľov, zámkov, hradov), návštevy knižníc, regionálnych múzeí, galérií, pamätných tabúľ. Na prechádzkach historickou Žilinou sa žiaci zoznamujú s konkrétnymi historickými budovami a ich históriou v sprievode riaditeľa Štátneho archívu v Bytči.

Ochranárske aktivity ( Deň Zeme 22.apríl, Svetový deň životného prostredia 5. jún , Deň vody 22.marec, Deň vtákov 1.apríl )  sa premietajú do tvorby projektov na posilnenie zodpovednosti za vlastný región.

Estetika vo zvykoch a obyčajoch občanov Žiliny sa prezentovala  pred Vianocami 2008 na výstave v Makovického dome a súčasne inšpirovala  žiakov k realizácii predvianočnej tvorivej dielne.

Výsledkom sú zaujímavé práce žiakov vystavené v školskej knižnici.

 

 

Environmentálna výchova


Jej 
cieľom je budovanie environmentálneho vedomia u žiakov školy.

Tak, ako sa učí dieťa rozprávať, čítať, písať, tak by sme mu mali od detstva vštepovať lásku a úctu k prírode a prostrediu, v ktorom žije. Musíme žiakov viesť k tomu , aby prírodu mali radi, spoznávali ju, aby do nej chodili a ochraňovali.

Aktivity:

·       nadobúdanie environmentálneho vedomia žiakov ( v každom vyučovacom predmete sprostredkovať a rozvíjať základné vedomosti vo vzťahu k životnému prostrediu, samostatne v predmete  ekológia v stavebníctve, na všetkých odborných predmetoch a na triednických hodinách),

·       v školskom environmentálnom programe venujeme pozornosť propagácii zdravého životného štýlu (zdravé potraviny, čistá voda, bezpečná a zdravá doprava),

·       pokračujeme v separovaní pevného odpadu (triedenie a zber pevného odpadu), v novembri a v decembri 2008 sme sa zapojili do zberu papiera,

·       udržiavame a aktualizujeme „envirokútik“ (dôležité , zaujímavé a aktuálne informácie),

·       organizujeme pravidelné čistenie vybraných častí mesta Žilina a jeho okolia v súčinnosti s Mestským úradom v Žiline a tak prispievame k zlepšeniu životného prostredia mesta Žilina pri čistení vybraných lokalít v rámci projektu mesta Žilina   Urobme si poriadok“.

Hlavnými témami kampane sú boj mesta Žilina proti čiernym skládkam, čistenie sídlisk (Hliny, Hájik, Solinky, Vlčince), autobusovej stanice, centra mesta, čistenie Lesoparku Chrasť a rieky Rajčianky, okolia Vodného diela, Mojšovej Lúčky a Rajeckej cesty),

·       pravidelná úprava areálu školy (udržiavanie čistoty a zvelaďovanie životného prostredia aktívnou pracovnou činnosťou žiakov v školskom prostredí a starostlivosť o zeleň v  školskej záhrade) – september 2008 až jún 2009,

·       zabezpečenie čistoty tried a ďalších priestorov ( utváranie citového vzťahu k najbližšiemu prostrediu, udržiavanie čistoty, vytvorenie zdravého a zeleného prostredia),

·         zúčastnili sme sa  festivalovej prehliadky Environfilm  o ekologických problémoch planéty

      ( 3.11.2008),

·         zúčastnili sme  sa na výstavách a podujatiach  organizovaných Považskou galériou umenia a Fatranským národným parkom (Ekoplagát, Ekológia v každodennom živote).

 

Zber papiera

 

Onkologická výchova

 

      V rámci projektu Liga proti rakovine  vyučujeme v škole nepovinný predmet onkologická výchova, ktorý sa významnou  mierou podieľa na rastúcom záujme mladých ľudí o vlastné zdravie, informuje  ich o rizikových faktoroch a prispieva k šíreniu informovanosti o dôležitosti prevencie, včasnej diagnostiky a liečbe.

Poukazujeme na zásadný význam zdravého spôsobu života ako určujúcemu spôsobu prevencie tretieho tisícročia.

Aktivity v priebehu školského roka:

·         prednášky, workshopy (Výživa pre zdravie, Týždeň boja proti rakovine, Medzinárodný deň bez fajčenia),

·          súťaž   Obezita ťa obmedzuje“,zúčastnili sa žiaci Natália Žiliaková z  II.G a Matúš Pisár z II.B,

·          priebežný kontakt s onkologickým oddelením,

·          zapojili sme  sa do finančnej zbierky na „Deň narcisov“, dňa 17.4. 2009,  ktorej účelom je podpora programov prevencie, včasnej diagnostiky, liečby rakoviny, psychosociálnej pomoc a podpora činnosti onkologických pacientov a ich rodín na území SR; celková vyzbieraná suma bola 885,25 eur,

·          účasť žiakov na „Pochode proti rakovine prsníka“ v Bratislave dňa 20. júna 2009,

·          pútač v škole, ktorý informuje o zdravom životnom štýle.

 

  

Beh za klimatickú spravodlivosť.pdfdec.2012
Download
Enviro 2010/2011.pdf
Environmentálna výchova.doc
Zber odoadu na brehoch Rajčanky.pdf
Zber odpadu 2014.pdf
Zber papiera 2012.pdf

 
 
Kontakty na školu  
Žiacka knižka  
Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
SoliCAD, s.r.o.  
Zastupovanie  
Pozrite si aktuálne zastupovania.
Meniny  
Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Klement
Zajtra >> Emília

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
Meteo  
Myšlienky  
Odpovede sú nebezpečným sprievodcom svetom. možu sa javiť ako zmysluplné a ničnevysvetľovať.
 
zensunnitsky apel, duna 6