Environmentálna a protidrogová výchova
> Škola > Aktivity školy > Environmentálna a protidrogová výchova


Regionálna výchova

 

Jej cieľom je pomôcť žiakom uvedomovať si prírodné krásy a historické pamätihodnosti svojho regiónu za účelom pestovania úcty k svojej vlasti, kraju i k sebe samému.

Historické pamätihodnosti regiónu – realizujeme návštevy historických  a kultúrnych pamiatok

 ( kostolov, kaštieľov, zámkov, hradov), návštevy knižníc, regionálnych múzeí, galérií, pamätných tabúľ. Na prechádzkach historickou Žilinou sa žiaci zoznamujú s konkrétnymi historickými budovami a ich históriou v sprievode riaditeľa Štátneho archívu v Bytči.

Ochranárske aktivity ( Deň Zeme 22.apríl, Svetový deň životného prostredia 5. jún , Deň vody 22.marec, Deň vtákov 1.apríl )  sa premietajú do tvorby projektov na posilnenie zodpovednosti za vlastný región.

Estetika vo zvykoch a obyčajoch občanov Žiliny sa prezentovala  pred Vianocami 2008 na výstave v Makovického dome a súčasne inšpirovala  žiakov k realizácii predvianočnej tvorivej dielne.

Výsledkom sú zaujímavé práce žiakov vystavené v školskej knižnici.

 

 

Environmentálna výchova


Jej 
cieľom je budovanie environmentálneho vedomia u žiakov školy.

Tak, ako sa učí dieťa rozprávať, čítať, písať, tak by sme mu mali od detstva vštepovať lásku a úctu k prírode a prostrediu, v ktorom žije. Musíme žiakov viesť k tomu , aby prírodu mali radi, spoznávali ju, aby do nej chodili a ochraňovali.

Aktivity:

·       nadobúdanie environmentálneho vedomia žiakov ( v každom vyučovacom predmete sprostredkovať a rozvíjať základné vedomosti vo vzťahu k životnému prostrediu, samostatne v predmete  ekológia v stavebníctve, na všetkých odborných predmetoch a na triednických hodinách),

·       v školskom environmentálnom programe venujeme pozornosť propagácii zdravého životného štýlu (zdravé potraviny, čistá voda, bezpečná a zdravá doprava),

·       pokračujeme v separovaní pevného odpadu (triedenie a zber pevného odpadu), v novembri a v decembri 2008 sme sa zapojili do zberu papiera,

·       udržiavame a aktualizujeme „envirokútik“ (dôležité , zaujímavé a aktuálne informácie),

·       organizujeme pravidelné čistenie vybraných častí mesta Žilina a jeho okolia v súčinnosti s Mestským úradom v Žiline a tak prispievame k zlepšeniu životného prostredia mesta Žilina pri čistení vybraných lokalít v rámci projektu mesta Žilina   Urobme si poriadok“.

Hlavnými témami kampane sú boj mesta Žilina proti čiernym skládkam, čistenie sídlisk (Hliny, Hájik, Solinky, Vlčince), autobusovej stanice, centra mesta, čistenie Lesoparku Chrasť a rieky Rajčianky, okolia Vodného diela, Mojšovej Lúčky a Rajeckej cesty),

·       pravidelná úprava areálu školy (udržiavanie čistoty a zvelaďovanie životného prostredia aktívnou pracovnou činnosťou žiakov v školskom prostredí a starostlivosť o zeleň v  školskej záhrade) – september až jún počas šk.roka,

·       zabezpečenie čistoty tried a ďalších priestorov ( utváranie citového vzťahu k najbližšiemu prostrediu, udržiavanie čistoty, vytvorenie zdravého a zeleného prostredia),

·         zúčastnili sme sa  festivalovej prehliadky Environfilm  o ekologických problémoch planéty

      ( 3.11.2008),

·         zúčastnili sme  sa na výstavách a podujatiach  organizovaných Považskou galériou umenia a Fatranským národným parkom (Ekoplagát, Ekológia v každodennom živote).

 

Zber papiera

 

Onkologická výchova

 

      V rámci projektu Liga proti rakovine  vyučujeme v škole nepovinný predmet onkologická výchova, ktorý sa významnou  mierou podieľa na rastúcom záujme mladých ľudí o vlastné zdravie, informuje  ich o rizikových faktoroch a prispieva k šíreniu informovanosti o dôležitosti prevencie, včasnej diagnostiky a liečbe.

Poukazujeme na zásadný význam zdravého spôsobu života ako určujúcemu spôsobu prevencie tretieho tisícročia.

Aktivity v priebehu školského roka:

·         prednášky, workshopy (Výživa pre zdravie, Týždeň boja proti rakovine, Medzinárodný deň bez fajčenia),

·          súťaž   Obezita ťa obmedzuje“,zúčastnili sa žiaci Natália Žiliaková z  II.G a Matúš Pisár z II.B,

·          priebežný kontakt s onkologickým oddelením,

·          zapájame sa do finančnej zbierky na „Deň narcisov“, ,  ktorej účelom je podpora programov prevencie, včasnej diagnostiky, liečby rakoviny, psychosociálnej pomoc a podpora činnosti onkologických pacientov a ich rodín na území SR.

·          účasť žiakov na „Pochode proti rakovine prsníka“ 

·          pútač v škole, ktorý informuje o zdravom životnom štýle.

 

 

Prevencia sociálno - patologických javov mládeže

Plán prevencie drogových závislostí na SPŠ stavebnej je vypracovaný v súlade s požiadavkami a usmerneniami Národného programu boja proti drogám a s tým súvisiacimi úlohami, ktoré určilo MŠ SR pre všetky základné a stredné školy. Jeho zostavenie vychádza z monitoringu a pedagogickej diagnostiky správania žiakov v školskom prostredí za predchádzajúce obdobie.

Výchovné pôsobenie na škole je  zamerané na ponúknutie alternatívnych aktivít pre žiakov najmä z oblasti kultúry, sociálnej práce, mravnej a estetickej výchovy a športu. V rôznej miere sa na tomto pôsobení podieľajú vedenie školy, vedúca metodického združenia triednych učiteľov, výchovná poradkyňa, koordinátor protidrogovej prevencie, triedni učitelia a učitelia občianskej náuky a etiky.

Súčasťou programu je úzka spolupráca so špecializovanými pracoviskami a využívanie odborníkov, ktorí sa zaoberajú danou problematikou.

Škola na rodičovských združeniach informuje rodičov, aby boli sami schopní rozpoznať prvotné skúsenosti svojich detí v oblasti návykových látok a šikanovania

                V súvislosti s prevenciou drogových závislostí  na škole má SPŠS už niekoľko rokov rozpracovaný nasledovný program: 

·        v 1. ročníku sa zameriavame predovšetkým na poskytovanie informácií o trestno-právnej zodpovednosti mladistvých a informovanie o dôsledkoch sociálno-patologických javov  (návšteva Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke),

·        v 2. ročníku je pozornosť zameraná predovšetkým na problematiku súvislostí medzi drogovou závislosťou a kriminalitou mladistvých,

·       v 3. a 4. ročníku je pozornosť venovaná v spolupráci s výchovnou poradkyňou, prípadne s Pedagogicko - psychologickou poradňou v Žiline, hlavne práci so žiakmi, ktorí experimentujú s drogami, prípadne sa u nich tieto náznaky objavujú.

 

 

                Forma práce koordinátora prevencie je založená najmä preventívnych aktivitách: na vyhľadávaní mimoškolských aktivít a spolupracovníkov z rôznych oblastí, ktorí môžu študentom poskytnúť a ukázať nové a zaujímavé formy využitia času, prípadne usmerniť pri hľadaní hodnôt. Konkrétne formy týchto aktivít sa prejavujú pri príprave kultúrnych podujatí, konaných v rámci školy, ako sú imatrikulácie, rôzne výročia a pamätné dni, zapájanie žiakov do rôznych  sociálnych aktivít.

Počas školského roka plní koordinátor prevencie drogových závislostí úlohy poradcu v otázkach prevencie pred drogovými závislosťami, poskytuje informácie o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení, monitoruje situáciu v triedach a na škole, spolupracuje s výchovným poradcom, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov.

 
 

Zber odpadu 2014.pdf

 
 
Kontakty na školu  
Žiacka knižka  
Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
SoliCAD, s.r.o.  
Fotogaléria  
Zastupovanie  
Pozrite si aktuálne zastupovania.
Meniny  
Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Dagmara
Zajtra >> Bohdan

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
Meteo  
Myšlienky  
Obmedzis sa na pozorovanie a navždy ti ujde zmysel tvojho života. cieľ možno definovať takto život je hra, ktorej pravidla sa naučís, pokiaľ sa do nej vrhneš s plným nasadením. inak ti premenlivý vývoj vezme dych a ty do konca hry nevyjdeš z údivu. vlažní hráči často kvília a lamentujú , že im nepraje štastie. odmietajú pochopiť, že si kus svojho štastia možu vybojovať sami.
 
darwi odradova, duna 6