Environmentálna a protidrogová výchova
> Škola > Aktivity školy > Environmentálna a protidrogová výchova


Environmentálna výchova

Jej cieľom je budovanie environmentálneho vedomia u žiakov školy - rozvíjanie vedomostí a poznatkov žiakov o životnom prostredí, o problémoch životného prostredia; osvojenie si zručností, ktoré umožňujú žiakom správnym spôsobom riešiť problémy týkajúce sa životného prostredia; formovanie environmentálneho povedomia a pozitívneho postoja žiakov k životnému prostrediu prostredníctvom týchto aktivít školy:

 • nadobúdanie environmentálneho vedomia žiakov (v každom vyučovacom predmete a na triednických hodinách rozvíjame kognitívny a afektívny aspekt vzťahu k svojmu životnému prostrediu),
 • príležitostne si zapožičiavame umelecké diela putovných environmentálne zameraných výstav,
 • organizujeme environmentálne prednášky v spolupráci s občianskymi združeniami zaoberajúcimi sa životným prostredím,
 • v spolupráci s Mestským úradom v Žiline, Odborom životného prostredia prispievame k zlepšeniu životného prostredia mesta Žilina pri čistení vybraných lokalít mesta,
 • v škole triedime papier a PET fľaše – každoročne organizujme súťaž v zbere papiera,
 • pravidelne upravujeme areál školy (udržujeme čistotu a zveľaďujeme životné prostredie aktívnou pracovnou činnosťou žiakov v školskom prostredí a staráme sa o zeleň v školskej záhrade),
 • aktualizujeme nástenku environmentálnej výchovy,
 • pravidelne sa zúčastňujeme podujatí Ekotopfilm, Ekoplagát a DOD Slovenskej agentúry životného prostredia,
 • pravidelne sa zúčastňujeme podujatí VÚC zameraných na životné prostredie, najmä pri príležitosti Dňa vody a Dňa Zeme,
 • zapájame žiakov do environmentálnych súťaží – Korešpondenčná škola ekológie Prešovskej univerzity, Korešpondenčná škola ekológie OZ Tatry, Zelený svet, a i.

Správy z aktivít:


 

Onkologická výchova


V rámci projektu Liga proti rakovine  vyučujeme v škole nepovinný predmet onkologická výchova, ktorý sa významnou  mierou podieľa na rastúcom záujme mladých ľudí o vlastné zdravie, informuje  ich o rizikových faktoroch a prispieva k šíreniu informovanosti o dôležitosti prevencie, včasnej diagnostiky a liečbe.

Poukazujeme na zásadný význam zdravého spôsobu života ako určujúcemu spôsobu prevencie tretieho tisícročia.


Aktivity v priebehu školského roka:

 • prednášky, workshopy (Výživa pre zdravie, Týždeň boja proti rakovine, Medzinárodný deň bez fajčenia),
 • súťaž   „Obezita ťa obmedzuje“,zúčastnili sa žiaci Natália Žiliaková z  II.G a Matúš Pisár z II.B,
 • priebežný kontakt s onkologickým oddelením,
 • zapájame sa do finančnej zbierky na „Deň narcisov“, ,  ktorej účelom je podpora programov prevencie, včasnej diagnostiky, liečby rakoviny, psychosociálnej pomoc a podpora činnosti onkologických pacientov a ich rodín na území SR.
 • účasť žiakov na „Pochode proti rakovine prsníka“ 
 • pútač v škole, ktorý informuje o zdravom životnom štýle.

 


 

Prevencia sociálno - patologických javov mládeže

Plán prevencie drogových závislostí na SPŠ stavebnej je vypracovaný v súlade s požiadavkami a usmerneniami Národného programu boja proti drogám a s tým súvisiacimi úlohami, ktoré určilo MŠ SR pre všetky základné a stredné školy. Jeho zostavenie vychádza z monitoringu a pedagogickej diagnostiky správania žiakov v školskom prostredí za predchádzajúce obdobie.

Výchovné pôsobenie na škole je  zamerané na ponúknutie alternatívnych aktivít pre žiakov najmä z oblasti kultúry, sociálnej práce, mravnej a estetickej výchovy a športu. V rôznej miere sa na tomto pôsobení podieľajú vedenie školy, vedúca metodického združenia triednych učiteľov, výchovná poradkyňa, koordinátor protidrogovej prevencie, triedni učitelia a učitelia občianskej náuky a etiky.

Súčasťou programu je úzka spolupráca so špecializovanými pracoviskami a využívanie odborníkov, ktorí sa zaoberajú danou problematikou.

Škola na rodičovských združeniach informuje rodičov, aby boli sami schopní rozpoznať prvotné skúsenosti svojich detí v oblasti návykových látok a šikanovania

V súvislosti s prevenciou drogových závislostí  na škole má SPŠS už niekoľko rokov rozpracovaný nasledovný program: 

 • v 1. ročníku sa zameriavame predovšetkým na poskytovanie informácií o trestno-právnej zodpovednosti mladistvých a informovanie o dôsledkoch sociálno-patologických javov  (návšteva Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke),
 • v 2. ročníku je pozornosť zameraná predovšetkým na problematiku súvislostí medzi drogovou závislosťou a kriminalitou mladistvých,
 • v 3. a 4. ročníku je pozornosť venovaná v spolupráci s výchovnou poradkyňou, prípadne s Pedagogicko - psychologickou poradňou v Žiline, hlavne práci so žiakmi, ktorí experimentujú s drogami, prípadne sa u nich tieto náznaky objavujú.

             Forma práce koordinátora prevencie je založená najmä preventívnych aktivitách: na vyhľadávaní mimoškolských aktivít a spolupracovníkov z rôznych oblastí, ktorí môžu študentom poskytnúť a ukázať nové a zaujímavé formy využitia času, prípadne usmerniť pri hľadaní hodnôt. Konkrétne formy týchto aktivít sa prejavujú pri príprave kultúrnych podujatí, konaných v rámci školy, ako sú imatrikulácie, rôzne výročia a pamätné dni, zapájanie žiakov do rôznych  sociálnych aktivít.

Počas školského roka plní koordinátor prevencie drogových závislostí úlohy poradcu v otázkach prevencie pred drogovými závislosťami, poskytuje informácie o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení, monitoruje situáciu v triedach a na škole, spolupracuje s výchovným poradcom, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov.

 

 


 
 
Kontakty na školu  
Žiacka knižka  
Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
SoliCAD, s.r.o.  
Zastupovanie  
Pozrite si aktuálne zastupovania.
Meniny  
Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Vieroslava
Zajtra >> Benjamín

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
Meteo  
Myšlienky  
Obmedzis sa na pozorovanie a navždy ti ujde zmysel tvojho života. cieľ možno definovať takto život je hra, ktorej pravidla sa naučís, pokiaľ sa do nej vrhneš s plným nasadením. inak ti premenlivý vývoj vezme dych a ty do konca hry nevyjdeš z údivu. vlažní hráči často kvília a lamentujú , že im nepraje štastie. odmietajú pochopiť, že si kus svojho štastia možu vybojovať sami.
 
darwi odradova, duna 6