Kurzy pohybových aktivít
> Škola > Aktivity školy > Kurzy pohybových aktivít


Kurzy pohybových aktivit:

       Súčasťou ŠkVP je systém kurzov, ktoré slúžia k naplneniu obsahu a cieľov niektorých prierezových tém, ale aj jednotlivých vzdelávacích oblastí. Podľa obsahu sú jednotlivé kurzy zamerané na rozvoj kompetencií k učeniu , kompetencií komunikatívnych, sociálnych a personálnych a občianskych kompetencií (kurz na ochranu života  a zdravia, telovýchovný  výcvikový  kurz – lyžiarsky, plavecký, turistický).

Prehľad účelových kurzov:

·          ochrana života a zdravia,

·          telovýchovno – výcvikový kurz.

 

Ochrana života a zdravia je povinnou organizačnou formou vyučovania. Integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Obsah kurzu nadväzuje na účelové cvičenia a tvorí ho teoretická príprava, praktický výcvik a mimovyučovacia záujmová činnosť žiakov. Názorné a praktické metódy prevládajú nad verbálnymi a hodnotenie žiakov je slovné.

Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu  6 hodín v každom polroku školského roka. Presný termín určí riaditeľ školy.

Účasť žiakov je na cvičeniach povinná. Žiaci so zmenenou pracovnou schopnosťou plnia primerané úlohy  podľa lekárskeho nálezu.

Plán cvičenia určuje ciele, a obsah cvičenia, priestory na činnosť, zaradenie učiteľov do výkonových funkcií. Stanoví spôsob ich prípravy, ako aj prípravu žiakov, materiálno, hygienicko – zdravotnícka a bezpečnostné opatrenia, prípadnú spoluprácu so spoločenskými organizáciami regiónu a orgánmi štátnej správy. Program cvičenia sa realizuje spravidla v dvojhodinových jednotkách. Presun na miesto konania sa nezapočíta do času cvičenia, ak nie je jeho súčasťou.

Kurz na ochranu života a zdravia  sa organizuje v 3. ročníku v trvaní tri dni po 7 hodín výcviku. Kurz je súčasťou plánu práce školy.

Je vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich vlastenecké povedomie, dotvára sústavu ich zručností a návykov o ochrane človeka a jeho zdravia, prispieva ku zvyšovaniu telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti žiakov.

Aby absolvent ŠkVP spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.

Účasť žiakov je na kurze povinná. Organizuje sa v spolupráci s Radou školy, zdravotníckymi, ochranárskymi a inými spoločenskými organizáciami, orgánmi štátnej správy (policajným zborom, miestnou vojenskou správou, útvarmi civilnej ochrany a pod.).

Učivo ochrany života a zdravia sa preberá v samostatných tematických celkoch s týmto obsahom:

§   riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana,

§   zdravotná príprava,

§   pobyt a pohyb v prírode,

§   záujmové technické činnosti a športy.

Telovýchovno- výcvikový kurz organizujeme v 2. ročníku v rozsahu 5 vyučovacích dní.

Sú formou s povinným obsahom a riadia sa samostatnými smernicami.

Žiaci majú na výber (podľa záujmu a finančných možností) lyžovanie a snowboard – internátnou formou,  plavecký kurz na plavárni a turistický kurz  (prípadne kurz iných športov v prírode) s dennou dochádzkou.

 

 

 


 
 
Kontakty na školu  
Žiacka knižka  
Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
SoliCAD, s.r.o.  
Fotogaléria  
Zastupovanie  
Pozrite si aktuálne zastupovania.
Meniny  
Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Bohdan
Zajtra >> Adela

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
Meteo  
Myšlienky  
Realista je človek, ktorý má správny odstup od svojich ideálov.
 
Truman Capote