Kurzy pohybových aktivít
> Žiaci > Aktivity školy > Kurzy pohybových aktivít


Kurzy pohybových aktivit:

       Súčasťou ŠkVP je systém kurzov, ktoré slúžia k naplneniu obsahu a cieľov niektorých prierezových tém, ale aj jednotlivých vzdelávacích oblastí. Podľa obsahu sú jednotlivé kurzy zamerané na rozvoj kompetencií k učeniu , kompetencií komunikatívnych, sociálnych a personálnych a občianskych kompetencií (kurz na ochranu života  a zdravia, telovýchovný  výcvikový  kurz – lyžiarsky, plavecký, turistický).

Prehľad účelových kurzov:

·          ochrana života a zdravia,

·          telovýchovno – výcvikový kurz.

 

Ochrana života a zdravia je povinnou organizačnou formou vyučovania. Integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Obsah kurzu nadväzuje na účelové cvičenia a tvorí ho teoretická príprava, praktický výcvik a mimovyučovacia záujmová činnosť žiakov. Názorné a praktické metódy prevládajú nad verbálnymi a hodnotenie žiakov je slovné.

Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu  6 hodín v každom polroku školského roka. Presný termín určí riaditeľ školy.

Účasť žiakov je na cvičeniach povinná. Žiaci so zmenenou pracovnou schopnosťou plnia primerané úlohy  podľa lekárskeho nálezu.

Plán cvičenia určuje ciele, a obsah cvičenia, priestory na činnosť, zaradenie učiteľov do výkonových funkcií. Stanoví spôsob ich prípravy, ako aj prípravu žiakov, materiálno, hygienicko – zdravotnícka a bezpečnostné opatrenia, prípadnú spoluprácu so spoločenskými organizáciami regiónu a orgánmi štátnej správy. Program cvičenia sa realizuje spravidla v dvojhodinových jednotkách. Presun na miesto konania sa nezapočíta do času cvičenia, ak nie je jeho súčasťou.

Kurz na ochranu života a zdravia  sa organizuje v 3. ročníku v trvaní tri dni po 7 hodín výcviku. Kurz je súčasťou plánu práce školy.

Je vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich vlastenecké povedomie, dotvára sústavu ich zručností a návykov o ochrane človeka a jeho zdravia, prispieva ku zvyšovaniu telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti žiakov.

Aby absolvent ŠkVP spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.

Účasť žiakov je na kurze povinná. Organizuje sa v spolupráci s Radou školy, zdravotníckymi, ochranárskymi a inými spoločenskými organizáciami, orgánmi štátnej správy (policajným zborom, miestnou vojenskou správou, útvarmi civilnej ochrany a pod.).

Učivo ochrany života a zdravia sa preberá v samostatných tematických celkoch s týmto obsahom:

§   riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana,

§   zdravotná príprava,

§   pobyt a pohyb v prírode,

§   záujmové technické činnosti a športy.

Telovýchovno- výcvikový kurz organizujeme v 2. ročníku v rozsahu 5 vyučovacích dní.

Sú formou s povinným obsahom a riadia sa samostatnými smernicami.

Žiaci majú na výber (podľa záujmu a finančných možností) lyžovanie a snowboard – internátnou formou,  plavecký kurz na plavárni a turistický kurz  (prípadne kurz iných športov v prírode) s dennou dochádzkou.

 

 

 


 
 
Kontakty na školu  
Žiacka knižka  
E-mailová pošta  
Strava  
Zastupovanie  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Meniny  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Juraj
Zajtra >> Marek

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
Meteo  
Myšlienky  

Realista je človek, ktorý má správny odstup od svojich ideálov.
 
Truman Capote

Naša vzdelávacia inštitúcia je medzinárodne certifikovaná International Education Society London(IES), a naši študenti majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES (www.ies-info.com).


Zriaďovateľ
Žilinský samosprávny kraj
www.regionzilina.sk