Odborné exkurzie
> Škola > Aktivity školy > Archív oznamov > Odborné exkurzie

Odborné exkurzie

 

Organizácia exkurzií je súčasťou teoretického vyučovania. Zameriavajú sa na poznávanie nových výrobných technológií, nových materiálov, ekologických stavieb, prezentácie a výstavy nových výrobkov a technológií.

Exkurzie sa konajú v každom ročníku s pedagogickým dozorom a počtom žiakov v zmysle platných predpisov.

Odborný obsah exkurzií vyplýva z obsahu učebných osnov odboru štúdia a plánuje sa v ročnom pláne školy.

Zahraničné odborné exkurzie, ich cieľom je podporiť a posilniť záujem žiakov o komunikáciu v cudzom jazyku a rozšírené sú aj o odbornú časť. Každoročne organizujeme jazykovo-odbornú exkurziu do Viedne so zameraním na kultúrne a architektonické pamiatky, odbornú exkurziu do Prahy a Olomouca.

 

Odborné exkurzie  1. ročník:

                       stavba Amfiteáter – VHS Žilina,

                      -  stavba 3 STAR, AUPARK, spoločnosť SkyBau,

                      -  bytový dom Hliny VIII.,

                      -  Proma, projekčné stredisko Žilina,

                      -  Drevodom Rajec,

                      -  ZIPP Rajec, výrobný podnik,

                      -  Holcim Lietavská Lúčka, výrobný podnik,

                      -  rbr – betón,

                      -  XELLA – Zemianske Kostoľany.

Exkurzie  majú u žiakov veľmi dobrý ohlas, zaujímajú sa o priebeh výstavby, práce na stavbách a informujú  sa o výrobe jednotlivých stavebných prvkov.

Ďalšie exkurzie:

·          1. ročník – literárno – dejepisná exkurzia do Kežmarku ( Kežmarský hrad, lýceum),

·          2.ročník – literárno – dejepisná exkurzia PiešťanyBrezová pod Bradlom – Košariská

        ( Pamätná izba I.Kraska, Múzeum národných rád, pamätník a Múzeum M. R. Štefánika),

·          2.ročník – literárno – historická exkurzia Praha - Mladá Boleslav – Chrudim – Kromeříž,

·          3. ročník – exkurzia Bratislava – Viedeň ( Národná rada SR, Prezidentský palác, Slavín),

·          3. ročník – exkurzia do koncentračného tábora v Oswienčime.,

·          Oravský Podzámok – rýchlostná komunikácia (Váhostav),

·          Sverepec – výstavba diaľnice (Doprastav a.s.),

·          3. ročník – Bratislava, Viedeň ( most SNP, Apolo, Starý most, Národná rada, Národné divadlo, letisko Schwechat, Modrá lagúna, Štefánsky dóm, Kráľovská cesta,... .)

·          Železničná stanica Žilina, Strážov (diaľnica),

·          4. ročník – Zvardoň, Skalité ( diaľnica), Rajecká cesta ( stavba mostov), LIDL ( drevené strešné nosníky), MŠK Žilina futbalový štadión (oceľové konštrukcie),

·          Vodné dielo Žilina, Gabčíkovo,

·          2. a 3. ročník  - odborná exkurzia CONECO Bratislava  (poskytuje možnosť vidieť prezentáciu firiem, výrobkov, detailov častí konštrukcií, stavebných materiálov  - tým sa rozširuje  obzor učiteľov a žiakov v oblasti stavebníctva ),

·          2. ročník – návšteva výstavy Dom, záhrada, byt v Trenčíne,

·          3. ročník – odborná exkurzia z architektúry do Olomouca,

·          1. ročník – exkurzia po stopách architekta Jurkoviča – Pustavny,

·          krátkodobé exkurzie  priamo na stavby v Žiline alebo v okolí Žiliny  konané priebežne počas celého roka ( stavba obchodného centra Aupark, stavba polyfunkčných budov v centre Žiliny, stavba nového bytového kompexu Amfiteáter a Tristar),

·          2. – 4. ročník odbor geodézia sa zúčastňuje odbornej exkurzie na Katastrálny úrad v Žiline – oddelenie všeobecnej dokumentácie,

·          odborná exkurzia žiakov 4. roč. odbor geodézia  do Štátneho archívu v Bytči,

·          2. a 3. ročník – odborná exkurzia do Wieliczky v Poľsku ( banské meračstvo),

·          2. ročník – každoročná exkurzia do Centra popularizácie fyziky na Gymnáziu Viliama Paulíniho Tótha v Martine ( žiaci experimentujú s bežne dostupnými pomôckami a tým sa vlastne učia chápať fyzikálne javy),

·          2. ročník odbor TIS –  exkurzia na Burzu  cenných papierov v Prahe (princíp fungovania burzy, zákonné podmienky pre udeľovanie licencií burzám a podstata burzovývh obchodov)

·          1. ročník odbor TIS – exkurzia do spoločnosti Rova – SK, a.s. v Spišskej Novej Vsi (výroba strešnej krytiny),

·          1.ročník odbor TIS exkurzia na Okresný súd v Žiline, oddelenie Obchodného registra (oboznámenie žiakov s právnym postupom a postatou všetkých právnych úkonov súvisiacich so založením a vznikom obchodných spoločností a družstva, ako aj postupom pri zrušení a zániku spoločnosti a ich výmazu z obchodného registra),

·          4.ročník odbor TIS – exkurzia do Dexia banky (princíp dvojstupňového bankovníctva v Slovenskej republike, určenie postavenia komerčných bánk v tomto systéme, postata aktívnych   a pasívnych bankových operácií),

·          exkurzia do Sociálnej poisťovne v Žiline – (oboznámenie žiakov s princípom fungovania zákonného poistenia, jeho jednotlivými podsystémami a významom poistenia),

·          exkurzia do výrobného podniku Kia Motors Slovakia, s.r.o. (funkčné členenie podniku, činnosť a obsahová náplň práce jednotlivých oddelení, určenie právomocá a kompetencií pracovníkov a tok informácií medzi oddeleniami),

·          exkurzia do firmy Prefa – Slovakia,s.r.o. v Hričove ( výrobný proces a tvorba rôznych železobetónových zariadení pozemných komunikácií),

·          odborná exkurzia z dopravného stvaviteľstva Obaľovačka kameniva Višňové,

·          odborné exkurzie z betónových konštrukcií – Výstavba kostola a pastoračného centra , Europalace Žilina,

·          V rámci predmetu odborné kreslenie žiaci navštívili výstavu o úprave vodného toku Rajčianka, výstavu súťažných prác o zakomponovaní zelene do medziblokových priestorov našich sídlisk inštalované na Mestskej radnici v Žiline,

·          V priebehu školského roka sú  organizované pre žiakov 2. roč. návštevy hvezdárne, účasť na výstavách, zážitkové besedy v Žilinskej knižnici,

·          Žiaci  3. ročníka  sa zúčastňujú  informačnej prednášky v sídle  Žilinského samosprávneho kraja, kde získavajú informácie o organizačnej štruktúre a kompetenciách tejto inštitúcie,

·          V plnej miere sme využívame ponuky kultúrnych zariadení v meste, ako sú Považská galéria umenia v Žiline, Žilinská hvezdáreň, Regionálne osvetové stredisko v Žiline,

·          návšteva Kostola sv. Štefana (stredoveká pamiatka),

·          návšteva Krajskej knižnice v Žiline (informatická výchova – „Spracovanie a uchovávanie informácií“),

·          návšteva Pamätníka holokaustu v Žiline.

 

Ako sa meral svet.pdf
Bavorsko 2012.pdf
Dejepisná exkurzia Oswiecim.pdf
Október 2013
exkurzia D1.pdf
4.6.2013
Exkurzia Rajecké Teplice Múzeum dopravy.pdf
Exkurzia SNP.pdf
Exkurzia Vysoké Mýto.pdf
EXPO SCIENCES EUROPE 2014.pdf
NOC VÝSKUMNÍKOV 2014.pdf
Odborná exkurzia Olomouc 2012.pdf
26.júna 2012
Odborná exkurzia Fričovce- Svinia.pdf
Odborná exkurzia na Letisku 2012.pdf
Odborná exkurzia Olomouc.pdf
I.A trieda v šk.roku 2013/2014
ODBORNÁ EXKURZIA OSVIENČIM 2012.pdf
Odborná exkurzia Penzion Hurbanova v Žiline.pdf
Odborná exkurzia Predajňa nábytku Bytča.pdf
Odborná exkurzia SHT GAMA MYJAVA.pdf
13.03.2013
Odborná exkurzia v Brne.pdf
04/2013
Okresný súd.pdf
2013
Správa z odbornej exkurzie Brno.pdf

 • Šk.rok 2013-2014
 • Šk.rok 2014-2015
 • Šk.rok 2015-2016
 • Šk.rok 2016-2017
 • ŠK.rok 2017-2018
 •  
   
  Kontakty na školu  

  Žiacka knižka  
  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Zastupovanie  
  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Meniny  
  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Timotej
  Zajtra >> Gejza

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  Meteo