Stredoškolská odborná činnosť - SOČ
> Žiaci > Aktivity školy > Súťaže > Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

Čo je to SOČ?


Stredoškolská odborná činnosť (skratka SOČ) je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov stredných škôl, ktorej sa venujú v škole v čase mimo vyučovania. Svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom je samostatná práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu. Vyvrcholením sú súťažné prehliadky prác SOČ, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej práce. Súťažné prehliadky sú v SR jednotné a uskutočňujú sa v prvom polroku kalendárneho roku.


Cieľom SOČ je

 • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a podporovať ich ďalší odborný rast
 • podporovať  a rozvíjať záujmy žiakov
 • viesť žiakov k tvorivému mysleniu a k schopnosti uplatňovať získané vedomosti v praxi
 • podporovať študijnú aktivitu žiakov, zvyšovať schopnosti žiakov pri práci s odbornou literatúrou, PC a využívaní informačných technológií
 • prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov

Obsah práce SOČ


Obsahom práce SOČ môže byť riešenie určitého problému, tematickej úlohy, návrh technického zariadenia, návrh učebnej pomôcky, didaktickej techniky a pod. Práca SOČ by nemala mať len teoretickú časť (zozbieranie teoretických poznatkov danej problematiky z literatúry , internetových stránok, časopisov ) ale aj praktickú časť v podobe napr. zhotovenia funkčného výrobku, technického zariadenia, modelu, učebnej pomôcky, vypracovania technickej dokumentácie – výkresov, výrobných postupov, programov a pod.
Pre uľahčenie obhajoby práce je vhodné spracovať prezentáciu práce v programe MS Power Point (v prípade postupu do vyššieho kola súťaže je prezentácia nutnosťou).

 

Informácie o súťaži SOČ môžete nájsť aj na stránke Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) v sekcii súťaže.


 

Metodická príručka na SOČ.pdf
Download
Prezentácia zo školského kola.ppsxv šk.roku 2011/2012
Výsledok krajského kola SOČ v šk.roku 2011/2012.pdf

 • Pokyny pre písanie prác SOČ a vlastných projektov
 • SOČ 2009 výsledková listina a fotodokumentácia
 •  
   
  Kontakty na školu  
  Žiacka knižka  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Zastupovanie  

  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Meniny  

  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Marek
  Zajtra >> Jaroslava

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  Meteo  
  Myšlienky  

  Zamilovaný človek je nadšený svitaním, pretože sa mu spolu s prebúdzaním vracia jeho láska.
   
  SAINT-EXUPÉRY

  Naša vzdelávacia inštitúcia je medzinárodne certifikovaná International Education Society London(IES), a naši študenti majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES (www.ies-info.com).


  Zriaďovateľ
  Žilinský samosprávny kraj
  www.regionzilina.sk