Stredoškolská odborná činnosť - SOČ
> Žiaci > Aktivity školy > Súťaže > Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

Čo je to SOČ?


Stredoškolská odborná činnosť (skratka SOČ) je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov stredných škôl, ktorej sa venujú v škole v čase mimo vyučovania. Svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom je samostatná práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu. Vyvrcholením sú súťažné prehliadky prác SOČ, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej práce. Súťažné prehliadky sú v SR jednotné a uskutočňujú sa v prvom polroku kalendárneho roku.


Cieľom SOČ je

 • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a podporovať ich ďalší odborný rast
 • podporovať  a rozvíjať záujmy žiakov
 • viesť žiakov k tvorivému mysleniu a k schopnosti uplatňovať získané vedomosti v praxi
 • podporovať študijnú aktivitu žiakov, zvyšovať schopnosti žiakov pri práci s odbornou literatúrou, PC a využívaní informačných technológií
 • prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov

Obsah práce SOČ


Obsahom práce SOČ môže byť riešenie určitého problému, tematickej úlohy, návrh technického zariadenia, návrh učebnej pomôcky, didaktickej techniky a pod. Práca SOČ by nemala mať len teoretickú časť (zozbieranie teoretických poznatkov danej problematiky z literatúry , internetových stránok, časopisov ) ale aj praktickú časť v podobe napr. zhotovenia funkčného výrobku, technického zariadenia, modelu, učebnej pomôcky, vypracovania technickej dokumentácie – výkresov, výrobných postupov, programov a pod.
Pre uľahčenie obhajoby práce je vhodné spracovať prezentáciu práce v programe MS Power Point (v prípade postupu do vyššieho kola súťaže je prezentácia nutnosťou).

 

Informácie o súťaži SOČ môžete nájsť aj na stránke Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) v sekcii súťaže.


 

Metodická príručka na SOČ.pdf
Download
Prezentácia zo školského kola.ppsxv šk.roku 2011/2012
Výsledok krajského kola SOČ v šk.roku 2011/2012.pdf

 • Pokyny pre písanie prác SOČ a vlastných projektov
 • SOČ 2009 výsledková listina a fotodokumentácia
 •  
   
  Kontakty na školu  
  Žiacka knižka  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Zastupovanie  

  Pozrite si aktuálne zastupovania.
  Meniny  

  Dnes oslavuje meniny

  Dnes >> Dana/Danica
  Zajtra >> Rudolf

  Prajeme všetko najlepšie.
  pošlite im pohladnicu
  Meteo  
  Myšlienky  

  Realista je človek, ktorý má správny odstup od svojich ideálov.
   
  Truman Capote

  Naša vzdelávacia inštitúcia je medzinárodne certifikovaná International Education Society London(IES), a naši študenti majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES (www.ies-info.com).


  Zriaďovateľ
  Žilinský samosprávny kraj
  www.regionzilina.sk