Odborné exkurzie
> Škola > Aktivity školy > Odborné exkurzie

Odborné exkurzie

 

Organizácia exkurzií je súčasťou teoretického vyučovania. Zameriavajú sa na poznávanie nových výrobných technológií, nových materiálov, ekologických stavieb, prezentácie a výstavy nových výrobkov a technológií.

Exkurzie sa konajú v každom ročníku s pedagogickým dozorom a počtom žiakov v zmysle platných predpisov.

Odborný obsah exkurzií vyplýva z obsahu učebných osnov odboru štúdia a plánuje sa v ročnom pláne školy.

Zahraničné odborné exkurzie, ich cieľom je podporiť a posilniť záujem žiakov o komunikáciu v cudzom jazyku a rozšírené sú aj o odbornú časť. Každoročne organizujeme jazykovo-odbornú exkurziu do Viedne so zameraním na kultúrne a architektonické pamiatky, odbornú exkurziu do Prahy a Olomouca.

 

Odborné exkurzie  1. ročník:

                       stavba Amfiteáter – VHS Žilina,

                      -  stavba 3 STAR, AUPARK, spoločnosť SkyBau,

                      -  bytový dom Hliny VIII.,

                      -  Proma, projekčné stredisko Žilina,

                      -  Drevodom Rajec,

                      -  ZIPP Rajec, výrobný podnik,

                      -  Holcim Lietavská Lúčka, výrobný podnik,

                      -  rbr – betón,

                      -  XELLA – Zemianske Kostoľany.

Exkurzie  majú u žiakov veľmi dobrý ohlas, zaujímajú sa o priebeh výstavby, práce na stavbách a informujú  sa o výrobe jednotlivých stavebných prvkov.

Ďalšie exkurzie:

·          1. ročník – literárno – dejepisná exkurzia do Kežmarku ( Kežmarský hrad, lýceum),

·          2.ročník – literárno – dejepisná exkurzia PiešťanyBrezová pod Bradlom – Košariská

        ( Pamätná izba I.Kraska, Múzeum národných rád, pamätník a Múzeum M. R. Štefánika),

·          2.ročník – literárno – historická exkurzia Praha - Mladá Boleslav – Chrudim – Kromeříž,

·          3. ročník – exkurzia Bratislava – Viedeň ( Národná rada SR, Prezidentský palác, Slavín),

·          3. ročník – exkurzia do koncentračného tábora v Oswienčime.,

·          Oravský Podzámok – rýchlostná komunikácia (Váhostav),

·          Sverepec – výstavba diaľnice (Doprastav a.s.),

·          3. ročník – Bratislava, Viedeň ( most SNP, Apolo, Starý most, Národná rada, Národné divadlo, letisko Schwechat, Modrá lagúna, Štefánsky dóm, Kráľovská cesta,... .)

·          Železničná stanica Žilina, Strážov (diaľnica),

·          4. ročník – Zvardoň, Skalité ( diaľnica), Rajecká cesta ( stavba mostov), LIDL ( drevené strešné nosníky), MŠK Žilina futbalový štadión (oceľové konštrukcie),

·          Vodné dielo Žilina, Gabčíkovo,

·          2. a 3. ročník  - odborná exkurzia CONECO Bratislava  (poskytuje možnosť vidieť prezentáciu firiem, výrobkov, detailov častí konštrukcií, stavebných materiálov  - tým sa rozširuje  obzor učiteľov a žiakov v oblasti stavebníctva ),

·          2. ročník – návšteva výstavy Dom, záhrada, byt v Trenčíne,

·          3. ročník – odborná exkurzia z architektúry do Olomouca,

·          1. ročník – exkurzia po stopách architekta Jurkoviča – Pustavny,

·          krátkodobé exkurzie  priamo na stavby v Žiline alebo v okolí Žiliny  konané priebežne počas celého roka ( stavba obchodného centra Aupark, stavba polyfunkčných budov v centre Žiliny, stavba nového bytového kompexu Amfiteáter a Tristar),

·          2. – 4. ročník odbor geodézia sa zúčastňuje odbornej exkurzie na Katastrálny úrad v Žiline – oddelenie všeobecnej dokumentácie,

·          odborná exkurzia žiakov 4. roč. odbor geodézia  do Štátneho archívu v Bytči,

·          2. a 3. ročník – odborná exkurzia do Wieliczky v Poľsku ( banské meračstvo),

·          2. ročník – každoročná exkurzia do Centra popularizácie fyziky na Gymnáziu Viliama Paulíniho Tótha v Martine ( žiaci experimentujú s bežne dostupnými pomôckami a tým sa vlastne učia chápať fyzikálne javy),

·          2. ročník odbor TIS –  exkurzia na Burzu  cenných papierov v Prahe (princíp fungovania burzy, zákonné podmienky pre udeľovanie licencií burzám a podstata burzovývh obchodov)

·          1. ročník odbor TIS – exkurzia do spoločnosti Rova – SK, a.s. v Spišskej Novej Vsi (výroba strešnej krytiny),

·          1.ročník odbor TIS exkurzia na Okresný súd v Žiline, oddelenie Obchodného registra (oboznámenie žiakov s právnym postupom a postatou všetkých právnych úkonov súvisiacich so založením a vznikom obchodných spoločností a družstva, ako aj postupom pri zrušení a zániku spoločnosti a ich výmazu z obchodného registra),

·          4.ročník odbor TIS – exkurzia do Dexia banky (princíp dvojstupňového bankovníctva v Slovenskej republike, určenie postavenia komerčných bánk v tomto systéme, postata aktívnych   a pasívnych bankových operácií),

·          exkurzia do Sociálnej poisťovne v Žiline – (oboznámenie žiakov s princípom fungovania zákonného poistenia, jeho jednotlivými podsystémami a významom poistenia),

·          exkurzia do výrobného podniku Kia Motors Slovakia, s.r.o. (funkčné členenie podniku, činnosť a obsahová náplň práce jednotlivých oddelení, určenie právomocá a kompetencií pracovníkov a tok informácií medzi oddeleniami),

·          exkurzia do firmy Prefa – Slovakia,s.r.o. v Hričove ( výrobný proces a tvorba rôznych železobetónových zariadení pozemných komunikácií),

·          odborná exkurzia z dopravného stvaviteľstva Obaľovačka kameniva Višňové,

·          odborné exkurzie z betónových konštrukcií – Výstavba kostola a pastoračného centra , Europalace Žilina,

·          V rámci predmetu odborné kreslenie žiaci navštívili výstavu o úprave vodného toku Rajčianka, výstavu súťažných prác o zakomponovaní zelene do medziblokových priestorov našich sídlisk inštalované na Mestskej radnici v Žiline,

·          V priebehu školského roka sú  organizované pre žiakov 2. roč. návštevy hvezdárne, účasť na výstavách, zážitkové besedy v Žilinskej knižnici,

·          Žiaci  3. ročníka  sa zúčastňujú  informačnej prednášky v sídle  Žilinského samosprávneho kraja, kde získavajú informácie o organizačnej štruktúre a kompetenciách tejto inštitúcie,

·          V plnej miere sme využívame ponuky kultúrnych zariadení v meste, ako sú Považská galéria umenia v Žiline, Žilinská hvezdáreň, Regionálne osvetové stredisko v Žiline,

·          návšteva Kostola sv. Štefana (stredoveká pamiatka),

·          návšteva Krajskej knižnice v Žiline (informatická výchova – „Spracovanie a uchovávanie informácií“),

·          návšteva Pamätníka holokaustu v Žiline.

 


 • Šk.rok 2014-2015
 • Šk.rok 2015-2016
 • Šk.rok 2016-2017
 • Šk.rok 2017-2018
 • Šk.rok 2018-2019
 • Šk.rok 2019-2020
 •  
   
  Kontakty na školu  

  EDUPAGE  

   

   

  Vyhodnocovacie správy  
  E-mailová pošta  
  Strava  
  Virtuálna prehliadka školy  
  Erasmus+ / Župné noviny  

              

  Kam po strednej?