História školy
> Škola > História školy


Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline

 

Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline vznikla v roku 1960 ako stredná odborná škola SPŠ stavebná. Pri založení školy začalo študovať 78 žiakov v dvoch triedach odboru pozemné stavby. Učili traja interní učitelia (vrátane riaditeľa školy) a osem učiteľov bolo externých.   

Riaditeľom bol Ing. arch. Milan Hodoň, v tejto funkcii zotrval desať rokov.

 

                  

Škola nemala vlastnú budovu, jej prvé triedy boli umiestnené v provizórnych priestoroch historického Remeselníckeho domu.

O rok neskôr dostala celú budovu Remeselníckeho domu a v ďalšom roku sa stala kompletnou, mala už všetky ročníky. Prvých 74 absolventov ukončilo štúdium maturitnou skúškou v júni1964.

        Výsledkom zanietenia a iniciatívy zakladateľov školy a jej prvých žiakov bolo svojpomocné vystavanie piatich učební v priestore za budovou Pozemných stavieb v Žiline.

                                          

 

        V piatom roku existencie mala škola už 14 tried, 9 tried odboru pozemné stavby a 5 tried odboru dopravné stavby. V ďalšej histórii školy bol významný deň 5.november 1965, kedy sa konala slávnosť položenia základného kameňa novej budovy na Veľkej okružnej. Pri tejto príležitosti bola napísaná aj pamätná listina. 

 

                              

  

 

Výstavba prebiehala na etapy. Už 6.septembra 1966 bola  otvorená hlavná budova - 16 učební, 4 rysovne a kabinety. Neskôr boli dobudované aula s telocvičňou a pavilón laboratórií.

 

                          

        V prvom desaťročí trvania školy bol zavedený odbor geodézia, na ktorom študovali žiaci od školského roku 1966/67 do školského roku 1983/84. V septembri 1969 pri 10. Výročí, bol otvorený celý areál novej budovy - knižnica, čitáreň, klubovňa, dielne, laboratóriá. V školskom roku 1970/71 bol menovaný do funkcie riaditeľa školy Ing. Jozef Král.

        Ako jediná stredná odborná škola na Slovensku ponúka štúdium zamerané na požiarnu ochranu, kde je garantovaná vysoká profesionalita a odbornosť s úzkou spoluprácou so Strednou školou požiarnej ochrany v Žiline.

        V roku 1978 sa riaditeľom školy stal Ing. Jozef Nigrovič. V školskom roku 1979/80 škola oslávila 20. výročie od svojho vzniku, pracovalo v nej 36 interných, 7 externých učiteľov, študovalo 684 žiakov v 20 triedach. V roku 1986/87 na odbore pozemné stavby bol zriadený alternatívny blok silikátová prefabrikácia a na odbore dopravné stavby alternatívny blok údržba a rekonštrukcia tratí, v ďalšom roku vznikla trieda popri zamestnaní so zameraním na rozvod a použitie plynu v odbore technické zariadenia budov.

        V školskom roku 1989/90 škola zavŕšila 30 rokov svojho trvania.. V januári 1990 sa konali voľby riaditeľa školy, z ktorých vyšiel víťazne Ing. Ján Milata. Po roku 1990 došlo opäť k zmene zavedením integrovaného odboru staviteľstvo, ktorým boli nahradené doterajšie študijné odbory a tiež bol zriadený odbor technické a informatické služby v stavebníctve.

        Širokú ponuku odborných zameraní od 1.9.1998 rozšírilo opätovné zaradenie odboru geodézia, kartografia a kataster.

       


 
 
Kontakty na školu  

EDUPAGE  

 

 

Vyhodnocovacie správy  
E-mailová pošta  
Strava  
Virtuálna prehliadka školy  
Erasmus+ / Župné noviny  

            

Kam po strednej?